Редакційна етика

Редакційна етика наукового періодичного видання – комплекс правил, згідно з якими будуються стосунки членів редакційної колегії із зовнішніми рецензентами і авторами з питань публікацій. Наукове періодичне видання «Питання біоіндикації та екології» підтримує етичні стандарти наукових публікацій, основними серед яких є:

1)      об’єктивність та неупередженість;

2)      висока вимогливість до якості поданих матеріалів;

3)      засудження плагіату.

Усі статті, надані для опублікування у виданні, проходять рецензування на оригінальність, етичність і значимість.

 

ОБОВЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ ТА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редакційна колегія «Питання біоіндикації та екології» у своїй діяльності підтримує політику видавництва Elsevier (Publishing Ethics), спрямовану на дотримання принципів видавничої етики та керується положеннями з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE). Дотримання правил етики наукових публікацій всіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання для світової наукової спільноти і виключенню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Рішення щодо опублікування статті завжди має прийматися на основі перевірки вірогідності поданих даних та важливості роботи для науковців. Головний та відповідальний редактори не повинні мати жодного конфлікту інтересів стосовно статей, які вони відхилять або приймають. Редактори видання несуть відповідальність за рішення щодо прийняття чи відхилення поданої до редакційної колегії статті. При цьому вони керуються політикою видання та юридичними вимогами: недопущення наклепу, плагіату і порушення авторського права. У разі ухвалення рішення про публікацію головний та відповідальний редактори видання можуть радитися з членами редакційної колегії та рецензентами.

Конфіденційність. Члени редакційної ради та редакційної колегії видання не повинні розголошувати будь-яку інформацію про представлений рукопис іншим особам, крім автора(ів), потенційних та призначених рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця, оскільки вона є конфіденційною.

Неупередженість. Редактори мають оцінювати інтелектуальний зміст поданих рукописів, незалежно від расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів авторів.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів. Неопубліковані дані, одержані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися членами редакційної ради та членами редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам. Головний і відповідальний редактори не повинні допускати до публікації матеріали, якщо є достатньо підстав вважати, що вони є плагіатом. Стаття в разі прийняття до публікації, розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами.

Розгляд скарг етичного характеру. Головний і відповідальний редактори не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виявлення конфліктної ситуації вони мають прийняти всі необхідні заходи для відновлення порушених прав, а за виявлення помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань. Кожний випадок неетичної поведінки щодо публікації має бути вивчений, навіть якщо він був виявлений через декілька років після публікації статті.

 

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Участь у рішеннях редакційної ради. Рецензування допомагає редакторам у прийнятті рішення про публікацію роботи.

Оперативність. Рецензент, який не вважає себе фахівцем з тематики статті або знає, що її оперативне рецензування є неможливим, має сповістити про це головного редактора і відмовитися від рецензування.

Конфіденційність. Кожний отриманий для рецензування рукопис має розглядатися як конфіденційний документ, який не можна показувати або обговорювати з іншими особами, за винятком осіб, уповноважених головним і відповідальним редакторами.

Стандарти об’єктивності. Рецензент має бути об’єктивним. Неприпустимі персональні зауваження автору. Висловлені зауваження повинні бути чіткими й аргументованими.

Визнання джерел. Якщо на вже опубліковану роботу авторами не було зроблено посилання, рецензентові слід відзначити цей факт. Рецензент також повинен звертати увагу головного та відповідального редакторів на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів. Неопубліковані відомості, наведені в представленій статті, не мають використовуватися у будь-якій роботі рецензента без письмового дозволу автора. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи за наявності конфлікту інтересів, які спричинені конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, що мають відношення до статті.

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори мають усвідомлювати, що несуть персональну відповідальність за наданий текст рукопису.

Стандарти публікації. Автори рукописів оригінальних досліджень повинні надати точний звіт про виконану роботу і достовірні результати проведених досліджень, а також об’єктивне обговорення її значущості. Робота має містити достатньо детальної інформації і посилань, щоб інші дослідники могли її повторити. Свідомо неправдиві, викривлені або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і є несприйнятними.

Оригінальність і плагіат. Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є абсолютно оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів має бути відповідним чином відмічено посиланням або зазначено у тексті статті. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неетичними і несприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без творчої переробки їх і власного авторського осмислення редакцією журналу до публікації не приймаються.

Дублюючі або одночасні публікації. Автор не може представляти для розгляду статтю, що вже опублікована в іншому журналі. Іноді допустимо публікувати в більш ніж одному журналі статті в іншому вигляді (наприклад, переклад), але за умови дотримання вимог: автори і редактор опублікованої роботи повинні дати згоду на повторну публікацію, яка має бути ідентичною у вихідному документі за викладенням даних та їх інтерпретацією. У разі повторної публікації має бути зроблено посилання на раніше опубліковану статтю і вказано в чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої.

Визнання джерел. Необхідно надавати належне підтвердження робіт інших авторів. Автори поданих на розгляд рукописів повинні процитувати публікації, які мали значення при створенні заявленої роботи.

Авторство роботи. Авторство має обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок у концепцію, планування або інтерпретацію результатів дослідження. Іншим особам, які брали участь у деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори несуть публічну відповідальність за зміст статті. Серед співавторів неприпустимо давати прізвища, які не брали участь в дослідженні.

Потенційні небезпеки і використання людей або тварин. Якщо робота пов’язана з хімікатами, небезпечними процедурами чи обладнанням, використання якого може призводити до неприпустимих ризиків, автор повинен чітко вказати це в своєму рукописі. Якщо в роботі було проведено дослідження з участю тварин або людей, автор повинен включити в свій рукопис заяву про те, що всі процедури було виконано у відповідності з чинним законодавством і службовими інструкціями, і які було затверджено відповідним комітетом установи або організації, де проводилося дослідження. У своєму рукописі автори мають навести окрему заяву про те, що для експериментів з людьми було отримано дозвіл.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів. Автори в своїх рукописах повинні вказувати всі джерела фінансування роботи, заявляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження, їх інтерпретацію, а також на судження рецензентів. Серед потенційних конфліктів інтересів, які мають бути оприлюднені, є: робота за наймом, консультування, акціонерна власність, виплата гонорарів, оплата показань експертизи, заявка на патент або її реєстрація, отримання грантів або іншого фінансування.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах. У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування слід негайно повідомити про це редакцію журналу і прийняти спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткий термін.

 

Корисні посилання:

 1)     Етичний кодекс ученого України, Західний науковий центр НАН України та МОН України, http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php.

2)     Ethics & Research in Publication, правила етики публікацій, рекомендовані видавництвом «Elsevier», http://ethics.elsevier.com.

3)      Комітет з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics), http://publicationethics.org/.

4)     Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій, Юридичний журнал «Право України», http://pravoua.com.ua/ua/publication-ethics/.