Питання біоіндикації та екології

періодичне наукове видання

Проблематика: наукове видання публікує наукові статті з проблем індикації забруднення навколишнього середовища, антропогенного впливу на рослинний і тваринний світ, медико-екологічних проблем, охорони природи та раціонального природокористування.

Може бути корисним екологам, ґрунтознавцям, ботанікам, зоологам, спеціалістам у галузі охорони довкілля.

Засновник видання: Запорізький національний університет

Рік заснування: випускається за рішенням Вченої ради ЗНУ з 1995 року

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15440-4012 Р, видане Міністерством юстиції України 19.06.2009 р.

Журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень в галузі «Біологічні науки» (постанова президії ВАК України від 13.07.2015 р. № 747). ISSN 2312-2056

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність: 2–3 рази на рік

Обсяг: 12 ум. друк. арк.

Формат: А5

Відповідно до вимог ВАК України усі електронні версії статей оприлюднюються, крім цього сайту, також на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України (наказ ВАК України і НАН України від 07.07.2008 № 436/311)

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету

Головний редактор: Омельянчик Людмила Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор Запорізького національного університету

Відповідальний редактор: Бессонова Валентина Петрівна, доктор біологічних наук, професор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Технічний редактор: Іванченко Ольга Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Відповідальний секретар: Яковлєва-Носарь Світлана Олегівна, кандидат біологічних наук, доцент Запорізького національного університету