Авторам


ПОЛОЖЕННЯ

про оформлення і подання статей до видання “ Питання біоіндикації та екології ”

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:

Приймаються статті українською мовою. Обсяг експериментальної статті не менш 5-6 сторінок, оглядової – до 10 сторінок, включаючи ілюстрації та список літератури. До статті обов’язково додається реферат українською мовою обсягом до 0,5 стор. та анотація англ. мовою до 2 стор. тексту. У тексті статті наводяться цифрові посилання на літературу (наприклад, [2, 12]). Бібліографічний список оформлюється у алфавітному порядку. Рисунки оформлюють на окремих сторінках. У таблиці повинна бути представлена статистична обробка даних. Підписи до рисунків (знизу) та таблиць (зверху) набирають 14 шрифтом.

Вартість за друкування 1 сторінки – 20 грн.

Приклад оформлення статті

Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі doc або rtf. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2,5 см.Всі поля – 2,5 см.

У збірнику проводиться внутрішнє рецензування статей. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам цього Положення.

Редколегія не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до відповідального секретаря редколегії – к.б.н.,старшого викладача кафедризагальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету Капелюш Наталії Вікторівні

Контактні тел.: (067) 613-65-32 (моб.); (061) 289-12-53 (роб.)

E-mail: @