Авторам

ПОЛОЖЕННЯ

про оформлення і подання статей до наукового видання

«Питання біоіндикації та екології»

«Problems of bioindications and ecology»

Для публікації у науковому виданні «Питання біоіндикації та екології» приймаються неопубліковані раніше наукові праці вчених, фахівців, науково-педагогічних працівників, аспірантів з питань сучасних наукових проблем індикації забруднення навколишнього середовища, антропогенного впливу на рослинний і тваринний світ, медико-екологічних проблем, охорони природи та раціонального природокористування. Головна мета видання: висвітлення регіональних екологічних проблем України та публікація загальноекологічних наукових робіт.

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Приймаються статті українською, російською або англійською мовами. Обсяг дослідницької статті не менше 5–6 сторінок, оглядової – від 12 сторінок, включаючи ілюстрації та список літератури. Періодичність виходу видання – 2 випуски на рік, формат: А5. Тираж збірника не менше 100 примірників.

Редакційна колегія здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються для опублікування та організовує проведення зовнішнього рецензування (peer review), залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам до наукових публікацій та формі подання, прописаному у цьому Положенні.

Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.

Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі doc або rtf. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2,5 см.

До статті обов’язково додаються реферат українською мовою (на окремій сторінці) обсягом до 0,5 стор. та анотація англійською мовою обсягом до 2 стор., які містять стислий зміст усієї статті. Для підвищення інформативності «ключових слів» вони не повинні містити слова з назви статті. У тексті статті наводяться цифрові посилання на літературу (наприклад, [2, 12]). Бібліографічний список оформлюється у алфавітному порядку згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання». Назви літературних посилань російською та українською мовами необхідно конвертувати в латиницю.

У таблицях повинна бути представлена статистична обробка даних.

Підписи до рисунків (знизу) та таблиць (зверху) набирають 14 шрифтом, з обов’язковим дублюванням англійською мовою.

Приклади оформлення