Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Гребенюк Сергій Миколайович

Гребенюк Сергій Миколайович

ЗНУ Викладачі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальної та прикладної математики

Контакти

Розклад консультацій

 • Середа 14:30 - 16:05
 • Дисципліни

  • Методи обчислень
  • Нарисна геометрія та перспектива
  • Математичні моделі та системний аналіз
  • Алгоритми та структури даних
  • Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів
  • Основи автоматизованого проектування складних об''єктів
  • Програмне забезпечення чисельного моделювання
  • Чисельні методи розв''язання механічних задач
  • Гомогенізація неоднорідних матеріалів

  Біографія

  Освіта: вища

  Східноукраїнський державний університет (м. Луганськ), 1996 р., спеціальність «Електронне машинобудування».

  Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2001 р., спеціальність «Математика».

  Аспірантура Луганського національного аграрного університету, спеціальність «Механіка деформівного твердого тіла», 1999 р.

  Дисертації:

  кандидатська дисертація зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла: «Руйнування еластомерів в умовах в’язкопружного нелінійного деформування», рік захисту – 2001 р., Запорізький національний технічний університет;

  докторська дисертація зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла: «Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів», рік захисту – 2016 р., Запорізький національний технічний університет.

  Наукова робота

  Наукові інтереси:

  • Аналітичні та чисельні методи розв’язання крайових задач для диференціальних рівнянь у частинних похідних.

  • Візуалізація масивів числових даних.

  • Математичне моделювання задач механіки деформівного твердого тіла.

  Наукових праць більше 183, у тому числі: 8 монографій, 5 авторських свідоцтв.

  Основні статті:

  • 1. Grebenyuk S., Klymenko M., Titova O., Boguslavska A. The shear modulus of a composite material with a transversely isotropic matrix and a fibre. Journal of Applied Mathematics and Mechanics. 2014. Vol. 78, N 2. P. 270–276.

  • 2. Grebenyuk S. Effective longitudinal elastic modulus of the composite with viscoelastic matrix and transtropic fiber / 20th International Scientific Conference Mechanika 2015. Kaunas: Kaunas University of Tehnology, 2015. P. 96–100.

  • 3. Grebenyuk S., Klymenko M., Titova O. Mechanical properties of the composite with viscoelastic isotropic matrix and transversally isotropic fiber under transverse tension / 21th International Scientific Conference Mechanika 2016. Kaunas: Kaunas University of Tehnology, 2016. P. 94–97.

  • 4. Гребенюк С.М. Ефективні пружні сталі композиційного матеріалу з армуванням двома сортами однаковоспрямованих волокон. Вісник Запорізького національного університету. 2016. № 1. С. 48–56.

  • 5. Клименко М.І., Гребенюк С.М., Богуславська А.М. Термопружні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з трансверсально-ізотропними матрицею і волокном. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2017. Випуск 27. С. 75–90.

  • 6. Булат А.Ф., Дирда В.І., Лисиця М.І., Гребенюк С.М. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану тонкошарових гумометалевих елементів віброізоляторів в умовах нелінійного деформування. Проблеми міцності. 2018. № 3. С.27–36.

  • 7. Grebenyuk S., Klimenko M. Shear Modulus of a Fiber Composite with a Transtropic Viscoelastic Matrix and Transtropic Elastic Fiber. Проблеми машинобудування. 2018. № 3, Том 21. С. 47–53.

  • 8. Choporov S., Homeniuk S., Grebenyuk S. Optimized smoothing of discrete models of the implicitly defined geometrical objects'' surfaces. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Mathematics and cybernetics – applied aspects. 2018. Vol. 3, N 4 (93). P. 52–60.

  • 9. Homeniuk S., Grebenyuk S., Klimenko M., Stoliarova A. Determining the effective characteristics of a composite with hollow fiber at longitudinal elongation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 6/7(96). P. 6–12.

  • 10. Столярова А.В., Гребенюк С.М., Клименко М.І. Поздовжній модуль пружності волокнистого композита з перехідним шаром. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2018. № 2. С. 130–142.

  • 11. Булат А.Ф., Дырда В.И., Гребенюк С.Н., Клименко М.И. Определение эффективных характеристик волокнистого вязкоупругого композита с трансверсально-изотропными составляющими. Проблеми міцності. 2019. № 2. С. 15–25.

  • 12. Choporov S., Homeniuk S., Grebenyuk S., Kudin O. Construction of a method for the triangulation of functionally-represented inhomogeneous domains. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Mathematics and Cybernetics – Applied Aspects. 2019. № 4(100). P. 21–27.

  • 13. Grebenyuk S., Klymenko М., Smoliankova Т., Koval R. Effective Characteristics of the Multi-Modular Composites under Transverse Stretching. Materials Science Forum. 2019. Vol. 968. P. 511–518.

  • 14. Булат А.Ф., Дырда В.И., Гребенюк С.Н., Агальцов Г.Н. Методы оценки характеристик напряженно-деформированного состояния сейсмоблоков в эксплуатационных условиях. Проблеми міцності. 2019. № 5. С. 35–42.

  • 15. Клименко М.І., Гребенюк С.М., Богуславська А.М. Термомеханічне деформування порожнистого композитного циліндра за різних типів армування композиту. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 2019. Вип. 30. С. 105–115.

  • 16. Bulat A.F., Dyrda V.I., Grebenyuk S.M., Klymenko M.I. Determination of Effective Characteristics of a Fibrous Composite with Account of Viscoelastic Deformation of its Components. Strength of Materials. 2020. Vol. 52. № 5. Pp. 691-699.

  • 17. Bulat A.F., Kobets A.S., Dyrda V.I., Lapin V.A., Grebenyuk S.M., Lysytsia M.I., Marienkov M.H., Ahaltsov H.M., Kalhankov Ye.V. Vibroseismic protection of buildings and structures against natural and technogeneous dynamic impacts. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences. 2021. Vol. 1, № 445. P. 58–65.

  Монографії:

  • 1. Толок В.А., Киричевский В.В., Гоменюк С.И., Гребенюк С.Н., Бувайло Д.П. Метод конечных элементов: теория, алгоритмы, реализация. К.: Наук. думка, 2003. 316 с.

  • 2. Киричевский В.В., Дохняк Б.М., Козуб Ю.Г., Гоменюк С.И., Киричевский Р.В., Гребенюк С.Н. Метод конечных элементов в вычислительном комплексе «МІРЕЛА+». К.: Наук. думка, 2005. 416 с.

  • 3. Дырда В.И., Гребенюк С.Н., Гоменюк С.И. Аналитические и численные методы расчета резиновых деталей. Днепропетровск-Запорожье: Запорожский национальный университет, 2012 370 с.

  • 4. Чопоров С.В., Гребенюк С.Н., Гоменюк С.И., Грищак Д.Д., Аль-Омари М.А.В., Алатемнех Х.Х. Функциональный подход к геометрическому моделированию технических систем. Запорожье: ЗНУ, 2016. 176 с.

  • 5. Гребенюк С.М., Гоменюк С. І., Клименко М.І. Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів: монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 350 с.

  • 6. Клименко М.І., Гребенюк С.М., Гоменюк С.І. Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 300 с.

  Навчально-методичні видання:

  • 1. Гребенюк С.М., Тітова О.О. Математичний аналіз: диференціальне числення функцій багатьох змінних: практикум для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки: «Інформатика», «Прикладна математика», «Програмна інженерія». Запорожжя: ЗНУ, 2015. 68 с.

  • 2. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Красікова І.В., Панасенко Є.В. Математичний аналіз: інтегральне числення функції багатьох змінних: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Математика», «Прикладна математика», «Програмна інженерія». Запорожжя: ЗНУ, 2015. 120 с.

  • 3. Гребенюк С.М., Тітова О.О., Панасенко Є.В. Теорія функцій комплексної змінної: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Прикладна математика». Запорожжя: ЗНУ, 2015. 72 с.

  • 4. Гребенюк С.М., Тітова О.О. Вища математика: практикум для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Економічна кібернетика». Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 99 с.

  • 5. Грищак В.З., Гребенюк С.М., Левчук С.А. Методи обчислень: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 86 с.

  • 6. Грищак В.З., Гребенюк С.М. Тензорний аналіз і його застосування: навчальний посібник для здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра, спеціаліста і магістра математичного факультету. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 134 с.

  • 7. Гребенюк С.М., Д’яченко Н.М., Красікова І.В. Математичний аналіз - 2: Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійних програм «Математика», «Комп’ютерна математика». Запорожжя: ЗНУ, 2019. 130 с.

  • 8. Гребенюк С.М., Левчук С.А. Чисельні методи в інформатиці: методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-професійної програми «Програмна інженерія». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 66 с.

  • 9. Тітова О.О., Гребенюк С.М. Конформні відображення: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Математика» освітньо-професійної програми «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 80 с.

  Участь у виконанні науково-дослідних робіт: 7 держбюджетних та 5 госпдоговірних науково-дослідних робіт із ДП «КБ «Південне»» (м. Дніпро).

  Керівництво науково-дослідною роботою аспірантів: захищено п’ять кандидатських дисертацій – Решевська К.С. (2012 р.), Юрєчко В.З. (2016 р.), Богуславська А.М. (2018 р.), Манько Н.І.-В. (2020 р.), Мізерна О.Л. (2021 р.). Підготовлено одного доктора філософії – Столярова А.В. (2021 р.)

  Участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій: спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій К 17.051.06, що функціонує при Запорізькому національному університеті; спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій Д 17.052.01, що функціонує при Національному університеті «Запорізька політехніка».

  Участь у редколегіях наукових фахових видань: «Computer Science and Applied Mathematics»; «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні».

  Профілі:

  Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507533485

  ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sn-Grebenyuk

  ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5247-9004

  WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/8116921

  Інформація надана математичним факультетом

  Гребенюк Сергій Миколайович