Навчальний відділ

ukr

Головне меню

Головна сторінка

Керівник навчального відділу

Графік освітнього процесу ЗНУ

Співробітники навчального відділу

Положення про навчальний відділ

Вибір дисциплін студентами

Нормативна база освітнього процесу

Документи про освіту

Науково-методична рада

Навчальні та виробничі практики

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗНУАдреса:
69600, м. Запоріжжя,
вул. Дніпровська, 33,
навчальний корпус №4,
каб. 220

E-mail:
vnr@znu.edu.ua

Телефони:
(061) 228-75-46
(061) 228-75-47

Режим роботи:
Пн – Чт: з 08:00 до 17:00
Пт: з 08:00 до 15:45


Навчальний відділ

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Запорізького національного університету, який здійснює функції з планування, організації і контролю освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних планів напрямів підготовки/спеціальностей, програм та інших навчально-методичних матеріалів.
У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів з питань ліцензування та акредитації, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, нормативними документами та наказами по університету, іншими нормативними актами в галузі.

Основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання таких основних функцій:

Навчальна робота

Основні завдання:

- координація, організаційний, методичний та інформаційний супровід освітнього процесу в університеті;
- організація планування, облік показників та контроль освітнього процесу за всіма рівнями вищої освіти та формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;
- узагальнення досвіду організації навчальної та науково-методичної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;
- організація та проведення методичних нарад, семінарів з питань організації та забезпечення освітнього процесу в університеті;
- розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативної бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті.

Основні функції:

- розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації освітнього процесу;
- організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями;
- організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників;
- аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;
- аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;
- узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;
- організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної та навчально-методичної діяльності університету;
- організація розробки графіків освітнього процесу (розкладів занять, поточного та підсумкового контролю знань, атестації здобувачів вищої освіти);
- перевірка готовності факультетів університету до навчального року, наявності інформаційного та методичного забезпечення дисциплін та систем діагностики знань;
- поточний контроль за організацією та проведенням освітнього процесу;
- аналіз та облік результатів підсумкового контролю знань студентів;
- контроль організації та проведення навчальних і виробничих практик студентів;
- контроль та аналіз стану навчально-методичної документації факультетів університету відповідно до затвердженого переліку;
- підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно освітьного процесу, які виносяться на обговорення ректорату та Вченої ради університету.

Навчально-методична робота

Основні завдання:

- вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій з вдосконалення організації та науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
- підведення підсумків, аналіз роботи та сприяння впровадженню інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес факультетів;
- участь в організації методичної роботи в університеті на рівні, що забезпечує підготовку фахівців, які володіють основними компетенціями у певній галузі професійної діяльності;
- розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативно-правової бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті.

Основні функції:

- вивчення досвіду навчально-методичної роботи інших ВНЗ України та зарубіжних країн;
- розробка заходів щодо удосконалення навчальної та науково-методичної діяльності університету;
- розробка проектів нормативних документів з організації та управління освітнім процесом в університеті;
- науково-методичне супроводження діяльності підрозділів університету з питань формування змісту освіти, змісту навчання, систем діагностики та технологій навчання;
- організація розробки та облік освітніх програм для здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр та магістр;
- аналіз щорічних звітів кафедр, факультетів та узагальнення передового досвіду в організації освітнього процесу;
- підготовка інформації з питань навчально-методичної роботи університету для ректорату.

 

 

 Запорізький національний університет, © 1996-2005