Головна

НОВА ФІЛОЛОГІЯ

ISSN 2414-1135 (Print)

DOI https://doi.org/10.26661/nf-2414-1135

Засновник: збірник «Нова філологія» – періодичне наукове видання, що видається факультетом іноземної філології Запорізького національного університету з 2000 року.

Періодичність виходу: двічі на рік.

Проблематика: до збірника входять статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, лінгвосинергетики тощо. Результати досліджень висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку ХХІ століття.

Метою видання є висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у галузі філологічних наук.

Завдання збірника:

1) ознайомлення читачів з найновішими досягненнями фахівців у сфері лінгвістики, лінгвокогнітології, лінгвокультурології, дискурсивної лінгвістики, лінгвосинергетики романо-германських мов у монографічному, зіставному та перекладацькому аспектах;

2) дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства та залучення авторів до аналізу їх у своїх публікаціях;

3) поширення результатів наукових розвідок у різних країнах світу;

4) сприяння популяризації збірника в сучасному науковому просторі, розширення його індексації у вітчизняних та закордонних наукометричних базах даних;

5) забезпечення високого фахового рівня публікацій;

6) дотримання засад академічної етики.

Збірник призначений для широкого кола фахівців-філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б, Наказ МОН України №409 від 17 березня 2020 року) за спеціальністю 035 Філологія (спеціалізації: германські мови, романські мови, загальне мовознавство, перекладознавство, порівняльно-історичне і типологічне мовознавство).

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету.

Мови видання: українська, російська, англійська, німецька

Збірник зареєстровано в базі даних ICI World of Journals та індексовано в ICI Journals Master List (Index Copernicus) з 2018 року, в базі даних ERIH PLUS з 2019 року.