Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Запорізького національного університету  

Головне меню

Загальні відомостіКонференція НТСАДіяльністьАнонсиІнфобюлетеньПроблемні групиДопомога науковцюДолучайся до нас!Молода наукаЗМІ про насНормативна базаФотогалереяПсихологічний клубПочесні члени НТСА


ukr
Угода про співробітництво студентських наукових об'єднань


Угода

про співробітництво

студентських наукових об’єднань

 

Студентські наукові об’єднання, які уклали цю Угоду,

 

беручи до уваги Конституцію України, прийняту Верховною Радою України 28 червня 1996 року, та гарантоване нею право на вільний розвиток кожної особистості, право на вільне вираження поглядів та свободу наукової творчості,

беручи до уваги Закон України про вищу освіту, прийнятий Верховною Радою України 17 січня 2002 року, та гарантоване ним студентське самоврядування,

підтверджуючи свою переконаність в основоположних свободах наукової діяльності й

сповнені рішучості, як студентські наукові об’єднання, що є однодумцями і мають спільні прагнення та ідеали, зробити перші кроки для забезпечення колективного гарантування реалізації прав на наукову діяльність осіб, що навчаються,

 

 домовились про таке:

 

Стаття 1

Предмет Угоди

1. Предметом даної Угоди є спільна науково-освітня та інша громадська діяльність Сторін по реалізації цілей їх діяльності, визначених в установчих документах Сторін та цій Угоді.

2. Ніщо у цій Угоді не може розглядатись як таке, що перешкоджає чи обмежує діяльність Сторін по вирішенню питань, віднесених до їхньої компетенції.

 

Стаття 2

Завдання Сторін

1. Сторони визнають такі завдання:

1.1. Захист прав й законних інтересів у сфері наукової діяльності осіб, які навчаються, у вищих навчальних закладах Сторін;

1.2. Сприяння розвитку та популяризації науки;

1.3. Проведення спільних заходів щодо активізації Болонського процесу в Україні;

1.4. Сприяння об’єднанню, консолідації та координації діяльності наукових студентських об’єднань вищих навчальних закладів України;

1.5. Об’єднання зусиль молодих науковців для вирішення пріоритетних питань суспільної організації, державного будівництва та правового регулювання в Україні та інших державах;

1.6. Проведення обміну досвідом у галузі організації роботи студентських наукових об’єднань;

1.7. Організація та розвиток міжвузівського й міжнародного наукового та культурного співробітництва;

1.8. Поширення між Сторонами інформації з питань освіти та науки;

1.9. Залучення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Сторін, до активної участі у політичному, економічному і соціальному житті України та світі;

1.10. Реалізація спільних міжнародних та всеукраїнських, державних і недержавних програм з питань освіти та науки;

1.11. Сприяння всеукраїнському та міжнародному співробітництву в галузі освіти та науки.

 

Стаття 3

Форми співробітництва

1. Сторони здійснюють взяті на себе завдання у таких формах:

1.1. Організація та проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем;

1.2. Організація та проведення спільних наукових заходів, сприяння проведенню власних наукових заходів однієї з Сторін;

1.3. Затвердження та реалізація спільних наукових проектів і програм;

1.4. Розробка та обговорення проектів рішень з питань державної політики щодо осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах та займаються науковою діяльністю, й молодих науковців.

1.5. Збір і обмін інформацією з питань освіти та науки, створення спільного інформаційного простору;

1.6. Сприяння оприлюдненню наукових робіт осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Сторін;

1.7. Впровадження результатів наукових досліджень;

1.8. Взаємоузгоджена співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, науковими та громадськими організаціями;

1.9. Обмін досвідом з науковцями та громадськими діячами України та інших держав;

1.10. Організація та проведення зимових та літніх шкіл для молоді з актуальної проблематики;

1.11. Організація та проведення стажування представників Сторін;

1.12. Інші форми співробітництва за домовленістю Сторін в рамках Угоди.

2. Сторони здійснюють свою діяльність у напрямках і формах, що не суперечать приписам нормативно-правових актів.

 

Стаття 4

Виконання цієї Угоди

1. Положення цієї Угоди обов’язкові для виконання Сторонами.

2. Керівник відповідного студентського наукового об’єднання забезпечує й організовує виконання Стороною цієї Угоди.

3. Не рідше одного разу на рік керівник кожного студентського наукового об’єднання звітує перед іншими Сторонами про виконання відповідною Стороною цієї Угоди.

4. Невиконання чи неналежне виконання Стороною цієї Угоди є підставою для припинення чи обмеження співпраці з нею як інших Сторін, так й інших студентських наукових об’єднань.

5. Кожна Сторона може надати іншій Стороні письмові заперечення, зауваження та пропозиції з метою забезпечення виконання нею цієї Угоди, так само як і направляти своїх представників для перевірки виконання цієї Угоди.

6. Невиконання чи неналежне виконання Стороною цієї Угоди також може мати наслідком застосування щодо неї заходів відповідальності з боку Харківської асоціації студентських наукових об'єднань.

 

Стаття 5

Харківська асоціація студентських наукових об'єднань

1. Сторони погоджуються у необхідності та перспективності формування Харківської асоціації студентських наукових об'єднань.

2. Харківська асоціація студентських наукових об'єднань формується за сприяння Сторін протягом двох місяців після набрання чинності цією Угодою шляхом її реєстрації як місцевої молодіжної громадської організації.

3. Установчий з’їзд Харківської асоціації студентських наукових об'єднань проводиться невідкладно після набрання чинності цією Угодою.

4. Сторони беруть участь у діяльності Харківської асоціації студентських наукових об'єднань.

 

Стаття 6

Укладення, приєднання і денонсація

1. Ця Угода відкрита для приєднання всіма студентськими науковими об’єднаннями України та інших держав світу.

1.1. Для цілей цієї Угоди під студентськими науковими об’єднаннями розуміються як інституалізовані, так і неіституалізовані незалежні й самостійні громадські формування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, основною метою діяльності яких є сприяння, забезпечення та організація наукової діяльності осіб, які навчаються.

2. Укладення цієї Угоди здійснюється шляхом її підписання повноважними представниками студентських наукових об’єднань.

3. Приєднання до цієї Угоди здійснюється шляхом депонування ратифікаційної грамоти, підписаної повноважними представниками студентських наукових об’єднань. Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання Депозитарію.

4. Кожне студентське наукове об’єднання може при підписанні цієї Угоди або депонуванні своєї ратифікаційної грамоти зробити застереження стосовно будь-якого окремого положення Угоди з огляду на те, що його установчі документи не відповідають цьому положенню. Застереження загального характеру не допускаються.

5. Ця Угода набирає чинності після її підписання хоча би двома студентськими науковими об’єднаннями.

6. Стосовно студентського наукового об’єднання, яке приєдналося до цієї Угоди після набрання нею чинності, Угода набирає чинності з дня депонування його ратифікаційної грамоти.

7. Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом подання відповідної письмової заяви Депозитарію, який інформує про це інші Сторони. У цьому разі студентське наукове об’єднання вважається таким, що денонсувало цю Угоду, із спливом двох місяців після одержання Депозитарієм відповідної заяви.

 

Стаття 7

Депозитарій

1. Депозитарієм цієї Угоди є Студентське наукове товариство Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Із створенням Харківської асоціації студентських наукових об'єднань обов’язки Депозитарія цієї Угоди переходять до неї.

2. Депозитарій зберігає аутентичний текст цієї Угоди, ратифікаційні грамоти, заяви про денонсування та інші пов’язані з Угодою документи; інформує Сторони про приєднання до Угоди та її денонсування; організовує проведення заходів для вирішення Сторонами питань виконання цієї Угоди.

 

 

Учинено у місті Харкові 18 березня 2010 року українською мовою в одному примірнику, який зберігається у Депозитарія.

Депозитарій надсилає засвідчені копії цієї Угоди кожному підписантові.

 

 
 
© ZNU