Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Запорізького національного університету  

Головне меню

Загальні відомостіКонференція НТСАДіяльністьАнонсиІнфобюлетеньПроблемні групиДопомога науковцюДолучайся до нас!Молода наукаЗМІ про насНормативна базаФотогалереяПсихологічний клубПочесні члени НТСА


ukr
Статут


Статут

Студентського психологічного клубу Запорізького національного університету

Студентський психологічний клуб є важливою організацією для втілення та реалізації творчого та наукового потенціалу студентів Запорізького національного університету. Спілкування студентів різних факультетів, обмін думками і досвідом призведуть до більшої розвиненості та ерудованості студентів нашого університету. Відкриття студентського психологічного клубу надасть можливість для наших студентів отримувати мінімальну психологічну допомогу. Сприяння особистісному розвитку та персональній самореалізації в колі питань, що цікавлять студентів. Обмін досвідом з іншими університетами нашої країни показав необхідність створення та подальшого функціонування Студентського психологічного клубу. Це не лише поліпшує рівень підготовки студентів університету, але й підвищує престиж вищого навчального закладу.

1.1.     Студентський    психологічний    клуб    Запорізького    національного
університету факультету соціальної педагогіки та психології далі "Клуб" є
добровільним суспільним об'єднанням студентів, викладачів та однодумців,
що   навчаються   у   Запорізькому   національному   університеті   та   інших
навчальних закладах.

1.2.  Організаційно-правова форма Клубу - регіональна суспільна організація
без реєстрації юридичної особи.

1.3.    Клуб   є   некомерційною,   добровільною,   самокерованою   суспільною
організацією із власною символікою та емблемою

1.4.           Клуб є формою виховання студентів, розвитку їх творчих здібностей та
практичних навичок психологічної роботи

1.5.           Свою діяльність Клуб здійснює в межах роботи Університету. На час
проведення    засідань    керівництво   Університету    надає   членам   Клубу
приміщення.

1.6.   Засідання  Клубу  відбуваються  два рази  на  місяць та  протягом  2 астрономічних годин.

1.       Цілі та завдання Клубу

2.1. Метою діяльності Клубу є об'єднання найбільш активних та цілеспрямованих студентів та виховання в них практичних навичок психологічної роботи (для студентів - психологів) та загального розвитку інтересів всіх студентів ЗНУ та інших вищих навчальних закладів.

2.2. Завдання  клубу:

        Організація та проведення психологічних читань, присвячених
ювілейним датам в історії психології.

        Організація та проведення психологічних тренінгів із залученням
практикуючих психологів, викладачів та студентів факультету СПП,
співробітників   інших   вищих   навчальних   закладів   та   науково-
дослідних державних і закордонних інститутів.

        Запрошення   наукової   еліти   до   Клубу   з   метою   проведення
семінарів    (майстер-класів),    тематика    яких    залежатиме    від
пропозицій членів клубу.

        Організація та проведення лекцій з нагальних проблем психології
та педагогіки у вищих та середніх навчальних закладах.

        Організація   та  проведення   студентських   науково-практичних
конференцій з обов'язковим публічним захистом студентами своїх
наукових робіт та подальшою їх публікацією в наукових журналах.

        Сприяння участі студентів у різноманітних наукових конкурсах,
олімпіадах,  семінарах,  конференціях  та  проектах регіонального,
міжрегіонального та міжнародного рівнів організації.

        Сприяння     участі     студентів     у     дослідженні     соціально-
психологічних та педагогічних проблем сучасного суспільства, а
також плідна співпраця з "Лабораторією лікувальної педагогіки".

        Щомісячний випуск студентської   психологічної газети, в якій
планується друк статей студентів та викладачів, а також розміщення
бібліографічних даних видатних психологів, що сприятиме розвитку
культури студентів та їх наукових інтересів.

        Вдосконалення існуючих та розробка перспективних напрямків
діяльності Клубу.

3. Членство в Клубі

3.1.   Клуб   об'єднує   на   добровільних   засадах   осіб,   що   зобов'язуються
дотримуватись положень Статуту та беруть активну участь у його діяльності.

3.2.   Членами Клубу можуть бути студенти  психологи та соціальні педагоги
1-5 курсів Університету, студенти інших факультетів ЗНУ, студенти інших
вищих навчальних закладів, а також ті хто бажає пов'язати свою професійну
діяльність із психологією.

3.3.   Член Клубу може вийти зі складу Клубу за власним бажанням, а також
може   бути   виключений   з   Клубу   за   систематичні   порушення   своїх
зобов'язань, передбачених Статутом.

4. Права та обов'язки членів Клубу

4.1. Члени Клубу мають право:

                    Вносити     пропозиції     щодо     стратегії     діяльності     Клубу,
вдосконалення форм та методів його роботи.

                    Вносити пропозиції щодо змін та доповнень Статуту Клубу

                    Обирати та бути обраними до керівних органів Клубу

                    Користуватися усіма інформаційними ресурсами та послугами
Клубу

                    Вільно висловлювати власні думки та захищати свої позиції

4.2. Члени Клубу зобов'язані:

        Брати активну участь в діяльності Клубу, сприяти виконанню
задач, передбачених Статутом

                    Регулярно відвідувати засідання Клубу

                    Вчасно виконувати всі взяті на себе зобов'язання

5. Керівні органи Клубу

5.1.   Вищим керівним органом Клубу є Загальні установчі збори членів
Клубу, що скликаються Радою Клубу не менше одного разу на рік. Загальні
збори вважаються дійсними за присутності на них не менше половини
Загальної кількості членів Клубу. Рішення Загальних зборів приймається
простою більшістю голосів від числа присутніх. Голосування проводиться за
принципом:  кожен член Клубу має один голос. Допустиме Голосування
замість  іншого члена Клубу  припустиме  за наявності  його  письмового
доручення.

5.2.  До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

                    Визначення основних напрямків діяльності Клубу.

                    Обговорення та затвердження звітів Ради Клубу.

                    Внесення змін та доповнень до Статуту Клубу.

                    Обрання Ради Клубу та Голови Ради Клубу.

                    Прийняття рішення про припинення діяльності Клубу.

 

5.3.         В період між Загальними зборами керівним органом Клубу є Рада Клубу,
що обирається Загальними зборами строком на один рік з числа членів Клубу
в кількості 7 осіб, враховуючи Голову Ради

5.4.         На перший термін Голова Ради та склад Ради Клубу обираються з числа
засновників Клубу

6. Повноваження Ради Клубу

6.1.         Розробляє конкретні заходи з основних напрямків діяльності Клубу.

6.2.         Здійснює організаційні заходи щодо проведення загальних установчих
зборів Клубу.

6.3.         Розподіляє обов'язки між членами Ради Клубу.

6.4.         Призначає на посаду та звільняє з посади.

6.5.         Приймає рішення про вступ або вихід з членів Клубу.

6.6. Призначає секретаря Ради Клубу котрий, забезпечує ведення протоколів
засідань Психологічного Клубу.

6.7.     Приймає рішення з  приводу  інших питань,  що  не  відносяться до
виключної компетенції Загальних зборів членів Клубу.

6.8.     Рада може приймати рішення за умови присутності на її засіданні не
менше 5 членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів від
загального числа присутніх на засіданні членів Ради Клубу.
6.9. Засідання Ради Клубу проводиться один раз на два місяці.

7. Голова Ради Клубу

7.1.   Обирається Радою на 1 рік.

7.2.   Здійснює загальне керівництво діяльністю Клубу.

7.3.         Скликає та проводить засідання Ради Клубу.

7.4.   Подає на розгляд Ради пропозиції щодо програм та планів роботи Клубу.

7.5.   Проводить загальні засідання членів Клубу.

7.6.   Представляє Клуб в державних та інших установах.

7.7.

 
 
© ZNU