Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Відтерміновано на рік набуття чинності Законом України «Про державну службу»

Відтерміновано на рік набуття чинності Законом України «Про державну службу»

26.12.2012 12:08 державна служба закон

Вiдповiдно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» вiд 20 листопада 2012 року № 5483-VI дату набрання чинності зазначеним законом перенесено на один рік - до 1 січня 2014 року.

Вiдтермiнування введення в дiю Закону України «Про державну службу» пов’язане з необхiднiстю розробки нової редакцiї Закону України «Про службу в органах мiсцевого самоврядування» та синхронного й скоординованого введення в дiю зазначених законiв, якi визначають принципи, правовi та органiзацiйнi засади цих складових публiчного управлiння, що забезпечить комплексну реалiзацiю адмiнiстративної реформи, iнiцiйовану Президентом України.
Це повнiстю узгоджується з принципами цiлiсностi виконання Програми економiчних реформ на 2012-2014 роки «Заможне суспiльство, конкурентоспроможна економiка, ефективна держава», спрямованих на побудову сучасної, стiйкої, вiдкритої й конкурентоспроможної у свiтовому масштабi економiки, формування професiйної й ефективної системи державного управлiння, на пiдвищення добробуту українських громадян.
Одночасно для впровадження нового Закону необхiдно передбачити у проектi державного бюджету України кошти для забезпечення удосконалення системи оплати працi державних службовцiв, яка не змiнювалась з 2008 року. Слiд зазначити, що новим законодавством встановленi основнi принципи системи оплати працi та мiнiмальний гарантований рiвень найменшого посадового окладу, зокрема, основна частка заробiтної плати державних службовцiв становитиме посадовий оклад.

ДОВІДКОВО
Закон «Про державну службу» вiд 17 листопада 2011 року № 4050- VI спрямований на створення сучасної правової бази для побудови в Українi професiйної та ефективної державної служби. Закон чiтко розмежовує державну службу з полiтичною дiяльнiстю. Ним визначається вичерпний перелiк осiб, на яких не поширюється законодавство про державну службу (зокрема, полiтичнi посади), встановлюються вимоги до полiтичної неупередженості державного службовця.
Закон мiстить низку принципових новел, серед яких: чiтке розмежування мiж адмiнiстративним публiчним правом та приватним правом, введення системної класифiкацiї посад залежно вiд характеру та обсягу посадових обов’язкiв, єдинi стандарти прийняття на службу, пiдходи до управлiння персоналом та оцiнювання службової дiяльностi, новели щодо професiйного навчання державного службовця, оплати його працi, премiювання та заохочення, а також дисциплiнарної та матеріальної вiдповiдальностi.
Новим Законом України «Про державну службу» застосовано компетентнiсний пiдхiд до оцiнювання здатностi державних службовцiв виконувати посадовi обов’язки, визначені в посадовій iнструкцiї.
На законодавчому рiвнi закрiплено новi поняття (термiни): профiль професiйної компетентностi посади державної служби (комплексна характеристика посади державної служби) та рiвень професiйної компетентностi особи (характеристика особи). Зазначенi характеристики є iнструментом для використання у рiзних сферах управлiння людськими ресурсами, включаючи набiр та просування по службi та планування людських ресурсiв, професійне навчання та пiдвищення.

Прес-служба Нацдержслужби України

Схожі новини