Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Відбулося чергове засідання Науково-технічної ради ЗНУ

Відбулося чергове засідання Науково-технічної ради ЗНУ

26.01.2016 10:17

Минулого тижня відбулося засідання Науково-технічної ради університету, під час якого обговорювалися питання щодо проведення науково-дослідної діяльності на факультетах, у тому числі із використанням інноваційних методів та форм роботи, а також були заслухані звіти наукових керівників про виконання держбюджетних науково-дослідних тем. Участь у заході взяли члени НТР ЗНУ, керівники факультетів та підрозділів.

Очолив засідання НТР ЗНУ проректор з наукової роботи, професор Геннадій Васильчук. Він надав інформацію щодо розробленого нового положення про діяльність спеціалізованих вчених рад, а також вніс пропозицію висунути кандидатуру професора математичного факультету Віктора Грищака на обрання у члени Ідентифікаційного комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.
Про інноваційні форми наукової роботи, які протягом кількох останніх років проводяться на філологічному факультеті, доповів присутнім на зібранні заступник декана з наукової роботи філологічного факультету, доцент кафедри російської філології Іван Мацегора. Він розповів про розвиток філологічного напряму досліджень науковцями їхнього факультету. Вектори такої роботи сьогодні спрямовані у двох площинах: фундаментальні та прикладні, форми досліджень і ті, які застосовуються у науково-навчальній галузі (керівництво науковими проектами). Так, кафедри російської та української філології здійснюють проекти з напрямів прикладної та комп’ютерної лінгвістики під керівництвом завідувачів цих кафедр, професорів Ірини Павленко (разом із Башкирським університетом) та Петра Білоусенка (спільно із Відділом історії мови Інституту української мови Національної Академії наук України) – з наповнення національного корпусу російської мови (http://www.ruscorpora.ru/index.html ) та з наповнення національного корпусу української мови (http://www.mova.info/corpus.aspx ). Здійснюється проект «Словники он-лайн» (http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ ), триває співпраця із Донецьким національним університетом у рамках проекту «Лінгвістичний портал» (http://mova.dn.ua/ ) тощо. На кафедрі української літератури триває науково-методична діяльність (доценти Олеся Слижук та Ірина Бакаленко), а представники кафедри українознавства сьогодні задіяні у створенні електронного порталу народознавчої тематики (завідувач кафедри, доцент Ольга Стадніченко, доцент Микола Стасик) та здійснюють розробку наповнення електронних тренажерів з опанування української мови студентами-іноземцями.
Завідувач кафедри хімії, професор Олександр Бражко висвітлив тему «Стан, ефективність та перспективи розвитку навчально-науково-дослідної лабораторії біотехнології фізіологічно-активних речовин», яка працює у структурі НДЧ ЗНУ. Науково-дослідна робота лабораторії здійснюється за напрямами: синтез функціональних похідних тіо- та гідразинопохідних азагетероциклів; проведення комп’ютерного прогнозу біологічної дії сполук за допомогою комплексу програм «PASS»; визначення фізико-хімічних констант, розробка лабораторного регламенту та ефективних лікарських форм на найбільш перспективні субстанції тощо, а також впровадження наукових результатів у навчальний процес. Очолюваний Олександром Бражко науковий колектив отримав фінансування на виконання держбюджетної науково-дослідної теми «Створення біологічно активних речовин на основі S-заміщених ендогенних сульфуровмісних сполук» на 2015-2017 рр. Подано заявку на фінансування наукових досліджень НААН на 2016-2018 рр. «Обґрунтування системи нормованої годівлі хутрових звірів та кролів в умовах промислової технології з використанням БВД та мінеральних добавок». Аспірант кафедри хімії 3 року навчання Олена Бражко, що виконує кандидатську дисертацію на базі лабораторії, отримала академічну стипендію імені М.С. Грушевського.
За результатами досліджень у 2015 р. було опубліковано 52 роботи: монографію, 5 навчальних посібника, 2 статті у міжнародних виданнях, 10 статтей у наукових фахових та 3 у нефахових виданнях, 28 тез і 3 патента на корисну модель. У рамках діяльності лабораторії у 2015 р. була виконана низка магістерських, дипломних та інших робіт, триває підготовка двох кандидатських дисертацій та докторської (аспірантами Оленою Бражко та Юрієм Карпенко, доцентом Михайлом Завгороднім). У 2015 р. науковці кафедри, у тому числі студенти та аспіранти, взяли участь у 7 конференціях та інших заходах.
На базі лабораторії працює хімічний гурток біологічного факультету (керівник – завідувач лабораторії, професор Олександр Бражко), а також виконуються науково-дослідні роботи школярами м. Запоріжжя в системі малої академії наук секції «Хімія». У 2015 р. учнями шкіл та колегіумів підготовлено 6 наукових робіт з хімії на обласний тур МАН Запорізької області. Кафедра хімії та ННД лабораторії біотехнології ФАР співпрацює з рядом науково-дослідних та освітніх установ. Результати досліджень впроваджено і використовуються у науковому та навчальному процесах ряду кафедр ЗНУ, ЗДМУ; клініко-біохімічної лабораторії ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес» та ряду інших організацій та установ, робота також спрямована на здобуття грантів.
Рід час засідання НТР ЗНУ її учасники також заслухали звіти наукових керівників про виконання держбюджетних науково-дослідних робіт. Із доповіддю «Динаміка афіксальної словотвірної системи українського іменника (суфікси жіночого роду)» (НДР № 2/15) виступив науковий керівник, професор кафедри української мови Петро Білоусенко. Він зазначив, що метою даної роботи є дослідження процесів та функціонально-семантичний опис динаміки суфіксальної деривації українського іменника жіночого роду впродовж писемного періоду функціонування української мови. За результатами проведеної роботи опубліковані наукові матеріали (Петро Білоусенко, Лариса Бойко, Ірина Іншакова), а результати досліджень використовуються в роботі викладачів кафедри української мови під час викладання курсів «Історії української мови», авторського курсі професора Петра Білоусенка «Історична дериватологія української мови» та інших.
З результатів розробки теми «Математичне моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інноваційних технологій» (НДР № 3/15) виступив її науковий – професор Віктор Грищак. У рамах теми протягом минулого року проходила розробка способів і підходів з математичного моделювання конструкцій неоднорідної структури та створення програмного забезпечення для чисельного розв’язання тривимірних задач механіки конструкцій з композиційних та неоднорідних матеріалів в умовах статичного та динамічного деформування з візуалізацією досліджуваних процесів. Отримані нові результати дозволяють уточнити розв’язки актуальних задач механіки та отримати адекватні моделі різних механічних систем. За результатами роботи опубліковано 5 наукових статей, 3 матеріалів та тез конференцій, виконано 5 дипломних робіт, результати роботи представлені у 7 доповідях конференцій.
Науковий керівник НДР № 7/15 з теми «Професійно-комунікативний підхід у системі вищої іншомовної освіти» професор Тетяна Пахомова надала звіт про виконання етапу «Постановка проблеми професійно-комунікативного підходу. Теоретичне обґрунтування шляхів її вирішення» (виконання роботи триває з 01.01.2015р. до 31.12.2016 р.). На першому етапі роботи: розроблено концепцію професійно-комунікативного підходу до системи вищої іншомовної освіти; визначено теоретичні основи професійно-комунікативного підходу до навчання мов міжнародного спілкування; виділено технології і стратегії професійно-комунікативного підходу до навчання студентів; обґрунтовано компоненти досліджуваної компетентності та відповідні їм навички і вміння, окреслено предметний та процесуальний аспекти змісту навчання майбутніх фахівців; укладено два госпдоговори (№3/15 між Запорізьким національним університетом та ТОВ «АІСС ГРУП» та №5/15 між Запорізьким національним університетом та дитячим оздоровчим закладом «Весна»). Здійснено такі публікації: 3 монографії; 2 навчальні посібники; 2 методичні розробки; 30 статей; 34 тези конференцій; 1 навчальна комп’ютерна програма.
Про результати досліджень з теми «Фізико-хімічні властивості графену, поверхні та приповерхніх шарів алмазу, алмазних та металевих наноструктурованих плівок» (НДР № 4/15) доповів її науковий керівник – доцент фізичного факультету Олександр Яновський. Представникам НТР ЗНУ також був наданий звіт щодо результатів роботи з теми «Розробка сучасних підходів удосконалення систем відновлювальних заходів серед спортсменів» (НДР № 1/15, тривалість: 01.01.2015 р.- 31.12.2016 р.), якою керує професор факультету фізичного виховання Надія Богдановська.
Оурім того, під час засідання НТР розглянули низку нагальних питань технічного характеру: про рекомендацію до друку монографій та збірника наукових праць «Вісника Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» (№1/2016), затвердження змісту електронного наукового видання «Актуальні питання біології, екології та хімії. Біологічні науки» (Т.11, №1 2016р.), щодо внесення змін до складу редакційній ради та редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки». Розглянули також організаційні моменти, що стосуються дозволу на стажування, затвердження тем кандидатських дисертацій та призначення наукових керівників аспірантів 1 року навчання.