Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ підбили підсумки наукової роботи вишу за 2015 рік

У ЗНУ підбили підсумки наукової роботи вишу за 2015 рік

27.01.2016 14:41

Вчора на засіданні Вченої ради ЗНУ проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук підбив підсумки наукової роботи вишу у 2015 році та окреслив її перспективи на 2016 рік. Доповідь Геннадія Миколайовича включала кілька тематичних блоків, зокрема, він зосередив свою увагу на виконанні науково-дослідних робіт за рахунок зовнішніх джерел фінансування, комерціалізації результатів наукової роботи, винахідницькій діяльності, наукових фахових виданнях університету, публікаційній активності викладачів, ефективності роботи аспірантури та докторантури, міжнародній діяльності у науковій сфері, діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених тощо.

До наукової інфраструктури ЗНУ входять 10 навчально-науково-дослідних лабораторій, 4 з яких – у складі регіональних навчально-науково-виробничих центрів «Екологія» та «Металспецпроект». Геннадій Миколайович зазначив, що найкращі показники ефективності використання бюджетних коштів у минулому році мали лабораторія паралельних та розподілених обчислень, лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища, лабораторія клітинної та організменної біотехнології та лабораторія біоіндикації та біоекології.
У 2015 році в університеті виконувалось 7 науково-дослідних робіт, фінансування яких здійснювалось за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в обсязі 656,3 тис. грн., що на 5% більше, ніж у попередньому році. 10 господарських договорів виконувалися за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, обсяг надходжень від виконання яких склав 174,2 тис. грн., 150 тис. грн. з них університет отримав завдяки укладеному математичним факультетом госпдоговором з КБ «Південне». Ще 4 проекти реалізовувалися за рахунок міжнародних фондів і грантів.
Проректор закцентував увагу, що найбільшу кількість науково-дослідних робіт у 2015 році, як і у попередніх роках, за рахунок зовнішніх джерел виконував біологічний факультет.
Щодо комерціалізації результатів наукової роботи за факультетами, найкращі показники ефективності використання бюджетних коштів у 2015 році мають математичний факультет, іноземної філології, біологічний та економічний факультети.
У 2015 році Запорізьким національним університетом отримано 6 патентів на винахід, 4 – на корисну модель та одне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Подано: 6 заявок на винахід, 9 – на корисну модель, 1– на авторське свідоцтво. Традиційно найбільшою творчою активністю відзначаються винахідники біологічного та фізичного факультетів. По декілька заявок підготували також науковці факультетів менеджменту, фізичного виховання та іноземної філології.
У звітному році науковцями Запорізького національного університету видано 44 монографій та 176 підручників і навчальних посібників. Крім того, працівниками університету опубліковано 240 статей у зарубіжних виданнях; 737 статей у наукових фахових виданнях України, 38 статей у наукових журналах, що внесені до наукометричних баз SCOPUS та WEB OF SCIENCE.
Зараз в університеті видається 13 наукових фахових видань. Геннадій Миколайович відзначив позитивну роботу редакційної колегії журналу «Наукові праці історичного факультету ЗНУ», який вже індексується у двох міжнародних наукометричних базах: РІНЦ та Copernicus та збірники біологічного факультету, які включені до РІНЦ. До речі, всі фахові видання ЗНУ мають власні сайти, у тому числі - з англомовним контентом, міжнародний склад редакційної ради, містять статті англійською мовою, у тому числі і зарубіжних авторів.
Важливим напрямом наукової діяльності університету є підготовка науково-педагогічних кадрів. На сьогодні в ЗНУ нараховується 47 спеціальностей в аспірантурі і 20 в докторантурі. Станом на кінець 2015 року у Запорізькому національному університеті готують дисертації 23 докторанти (з них 14 – на контрактній основі), 228 аспірантів, 44 здобувачі. Серед згаданих аспірантів – 133 навчаються за контрактом, з них 5 осіб є іноземними громадянами – Йорданії, Габону, Іраку. Надходження до бюджету університету за платні послуги, пов’язані з аспірантурою і докторантурою за 11 місяців 2015 року становлять 1 млн. 650 тис. грн.
Зосередив свою увагу проректор з наукової діяльності і на роботі міжнародній галузі. Серед міжнародних проектів, у яких брав участь університет протягом 2015 року, він відзначив проект Сьомої рамкової програми «Pyrses SemData», спрямований на підтримку досліджень з управління даними та інформаційних технологій, проекти європейської програми Erasmus Mundus з енергоефективних технологій (проект «Електра») та гуманітарних наук (проект «Гумерія»), загальні бюджети яких складають 3,9 та 3,5 млн. євро відповідно, та проект програми «Мевляна», яка координується та фінансується Міністерством освіти Туреччини.
Важливим індикатором ефективності міжнародного наукового співробітництва є академічна мобільність. У 2015 році в Запорізькому національному університеті учасником академічної мобільності стала 181 особа: 75 студентів (відрядження та стажування), 77 науково-педагогічних працівників (стажування), 29 працівників (відрядження). 15 науково-педагогічних працівників університету мали можливість пройти довгострокові закордонні стажування у вишах та науково-дослідних установах Великої Британії, Іспанії, Франції, Португалії, Польщі, США.
Однією з найважливіших форм навчально-виховного процесу в університеті є науково-дослідна робота студентів. Впродовж звітного року в ЗНУ діяло 125 студентських наукових проблемних груп та гуртків. У 2015 році 71 студент ЗНУ став учасником другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, 13 з яких посіли призові місця. У другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт перемогли 18 студентів ЗНУ з 31, рекомендованих до участі в підсумкових конференціях.
У 2015 році факультетами ЗНУ разом з активістами Наукового товариства було проведено понад 100 наукових заходів, серед них вже традиційна щорічна університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2015» (7-9 квітня 2015 року), організаторами якої виступають науково-дослідна частина на Наукове товариство. У роботі 16 секцій взяли участь близько 1235 молодих науковців не лише ЗНУ, але й вишів усієї країни.
Велику роль у науковій діяльності вишу відіграє Наукова бібліотека ЗНУ. Сьогодні основні зусилля наукової бібліотеки зосереджуються на формуванні електронної бібліотеки, електронного каталогу та доступу до світових джерел наукової інформації. У 2015 році поповнення електронних бібліографічних баз даних склало: електронного каталогу – 60 тис. записів, електронної бібліотеки – 8 тис. документів. З 2016 року наукова бібліотека розпочинає участь в Проекті «ТОРНАДО», що надасть можливість доступу українських вчених до провідних міжнародних наукометричних баз даних.
Досягнення науковців Запорізького національного університету були відзначені нагородами та званнями різного рівня. Серед відзначених науковців – ректор Микола Фролов, перший проректор Олександр Бондар, професори Наталія Шевченко, Людмила Омельянчик, Алла Череп, Тетяна Коломоєць, Віктор Грищак тощо.
Перспективи розвитку наукової діяльності на 2016 рік пов’язані, у першу чергу, з імплементацією основних норм Закону України «Про наукову, науково-технічну діяльність» та підвищенні показників наукової і міжнародної діяльності, включених до критеріїв підтвердження статусу національного вищого навчального закладу, викладених в проекті відповідної Постанови Кабінету Міністрів України.