Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Петруша Юлія Юріївна

Петруша Юлія Юріївна

ЗНУ Викладачі Біологічний факультет Кафедра хімії

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри

Розклад консультацій

 • Понеділок, 13.00-14.00, ауд. 303, ІІІ корпус ЗНУ

Дисципліни

 • "Неорганічна хімія"
 • "Хімічний захист рослин"
 • "Загальна хімія"
 • "Агрохімія"
 • "Елементоорганічні сполуки"
 • "Основи токсикології"
 • "Фізико-хімічні методи в екології"
 • "Великий практикум з біоорганічної хімії"
 • "Комбінаторна хімія"
 • "Навчальна практика з органічної хімії".

Біографія

Народилася у м. Запоріжжя.

У 2005 р. закінчила біологічний факультет ЗНУ (з відзнакою) за спеціальністю «Біологія». За досягнення у навчанні у 2005 р. отримувала стипендію мера.

З 3-го курсу паралельно працювала старшим лаборантом на 0,5 ставки на кафедрі імунології та біохімії. В період з листопада 2005 р. по лютий 2012 р. навчалася в аспірантурі ЗНУ (спеціальність 02.00.10 – «Біоорганічна хімія»).

Успішно захистила 9 листопада 2012 р. у спеціалізованій раді, в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, дисертацію на тему: «Біологічна активність S-гетерилзаміщених тіокислот». Науковий керівник – д.фарм.н., проф. Л.О. Омельянчик. Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 1 березня 2013 року наказ №309) присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 02.00.10 – «Біоорганічна хімія».

З лютого 2012 р. працювала молодшим науковим співробітником в науково-дослідній лабораторії «Біотехнології фізіологічно-активних речовин» під керівництвом д.б.н., професора Бражко О.А.

З вересня 2012 р. працювала асистентом, потім викладачем, старшим викладачем, а зараз доцентом кафедри хімії.

За сумісництвом у 2018-2020 рр. працювала науковим співробітником навчально-науково-дослідної лабораторії біоіндикації та біоекології регіонального навчально-науково-виробничого центру «Екологія» ЗНУ.

Наукова робота

Петруша Ю.Ю. є співавтором більше 80 публікацій, з яких 5 колективних монографій, 1 патент на винахід, 2 патенти на корисну модель, 8 науково-методичних видань, 5 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Бере активну участь в роботі міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференцій. У 2020 р. пройшла післядипломне міжнародне онлайн-стажування «Міжнародні проєкти: написання, аплікування та звітність» в університеті суспільних наук (м. Лодзь, Польща).

Наукова робота Петруші Ю.Ю. присвячена пошуку нових біологічно активних речовин та вивченню залежності між будовою та біологічною дією в ряду гетерилзаміщених меркаптокислот. Петруша Ю.Ю. приймає участь у розробці нових методик досліджень, створенні віртуальної скринінгової бази біологічно-активних речовин за допомогою програми «PASS» (Prediction of Activity Spectra for Substances). Синтезувала більше 30 сполук та дослідила їх біологічні властивості, зараз продовжує пошук біологічно-активних сполук на основі похідних піридину, акридину та 1,2,3,4-тетрагідроакридину. Також Юлією Юріївною виявлено нові біологічно активні сполуки для створення лікарських і ветеринарних препаратів з антигіпоксичною, антиоксидантною, антидепресивною, ростостимулюючою, ноотропною дією, знайдено речовини для створення на їх основі перспективних антиоксидантів-церебропротекторів.

Брала участь у виконанні держбюджетних тем: «Пошук біологічно активних речовин на основі тіо- та гідразинопохідних азагетероциклів», номер держреєстрації 0104U010164; «Синтез біологічно активних речовин на основі N- та S-заміщених сірковмісних амінокислот та їх аналогів», номер держреєстрації 0106U000585; «Дослідження біологічної активності S- та N-заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів», номер держреєстрації 0112U003062; «Створення біологічно активних речовин на основі S-заміщених ендогенних сульфуровмісних сполук», номер держреєстрації 0115U000763. Також брала участь у виконанні госпдоговорів.

Індекс Гірша дорівнює 2.

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3041-2877

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190976765

http://www.researcherid.com/rid/H-6110-2018

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jK6COGQAAAAJ&hl=uk
Інформація надана біологічним факультетом

Петруша Юлія Юріївна