Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Христіанінова Раїса Олександрівна

Христіанінова Раїса Олександрівна

ЗНУ Викладачі Філологічний факультет Кафедра української мови

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

Контакти

Розклад консультацій

 • Щочетверга, 12:30-14:30
 • Дисципліни

  • Актуальні проблеми сучасного синтаксису (курс за вибором)
  • Сучасна українська мова (синтаксис словосполучення і простого речення)
  • Сучасна українська мова (синтаксис простого ускладненого речення)
  • Сучасна українська мова (синтаксис складного речення)
  • Новітні методології філологічних досліджень
  • Актуальні проблеми української граматики
  • Основи функційно-категорійної граматики

  Біографія

  Народилася в смт. Вільшані Городищенського району Черкаської області.

  У 1977 р. із золотою медаллю закінчила Вільшанську середню школу, у 1982 р. – з відзнакою філологічний факультет Черкаського державного педагогічного інституту. З 1984 р. до 1087 р. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Прийменниково-відмінкова синонімія в сучасній українській літературній мові (деліберативні й адресатні конструкції)» за спеціальністю 10.02.04 – українська мова захистила в 1987 р., науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г. М. Удовиченко. У 1991 р. отримала вчене звання доцента. У 2007–2010 р. навчалася в докторантурі Інституту української мови НАН України. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова «Формально-граматична і семантико-синтаксична типологія складнопідрядних речень» (науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор І. Р. Вихованець) захистила у 2013 р. У 2015 р. отримала вчене звання професора.

  Педагогічну діяльність почала в Орловецькій середній школі Черкаської обл. З 1983 р. працює у вищій школі: Черкаському державному педагогічному інституті (1983–1984; асистент кафедри української мови), Бердянському державному педагогічному університеті (1987–2016; старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри української мови).

  З 2016 р. працює в Запорізькому національному університеті професором кафедри української мови, а з 2018 р. – завідувачем цієї кафедри.

  Стаж науково-педагогічної роботи – 38 років.

  Нагороди: нагрудні знаки «Відмінник освіти України» (2004), «За наукові та освітні досягнення» (2014), орден ІІІ ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм» (2019), грамоти та подяки Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради, обласного відділу освіти, ректорів БДПУ та ЗНУ.

  Наукова робота

  Наукові зацікавлення: функційно-категорійна граматика, синтаксис.

  Авторка 137 наукових праць - 5 монографій (1 одноосібної й 4 колективних), 3 навчально-методичних посібників (1 одноосібного, 2 – у співавторстві), численних статей у фахових журналах України та закордонних виданнях.

  З 2016 р. до 2019 р. була членом підкомісії 035 «Філологія» науково-методичної комісії 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. Разом з іншими членами підкомісії розробила державні стандарти вищої освіти за спеціальністю 035 філологія для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти, затверджені та введені в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 869 від 20.06.2019 р.

  Член Наукової ради МОН України (секція 21 «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство»), спеціалізованої вченої ради Д 17.051.02 зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» в Запорізькому національному університеті, редколегій наукових журналів.

  Керівник наукової школи «Слов’янські мови в їх історичному розвитку».

  Керує аспірантами, троє із них захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

  Основні праці:

  1. Христіанінова Р. О. Просте речення в шкільному курсі української мови : посібник для вчителя. Київ : Радянська школа, 1991. 160 с.

  2. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі : навчально-методичний комплекс для магістрантів. Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд.”, 2007 (у співавторстві).

  3. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові: монографія. Київ : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 368 с.

  4. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика : навч.-метод. комплекс / заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ : ВидавецьТкачук О. В., 2015. 512 с. (у співавторстві).

  5. Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя : колективна монографія / за ред. Р. О. Христіанінової. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 207 с. (у співавторстві).

  6. Христіанінова Раїса. Асемантичні сполучники і (й), а в складносурядних та синкретичних сурядно-підрядних реченнях. Мова: класичне – модерне – постмодерне. 2019. № 5. С. 139–157.

  7. Khrystianinova R. O. Syncretic constructions with signs of complex sentences in modern Ukrainian. Modern Approaches to Philological Studies. Collective monograph. Lviv-Toru? : Liha-Pres, 2020. P. 81–105.

  8. Христіанінова Р.О. Еволюція вчення про складнопідрядні речення в українській лінгвістиці І половини ХХ ст. Philological science and education: transformation and development vectors: Collective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. C. 299–317.

  9. Khrystianinova Rayisa. Формально-граматична і семантико-синтаксична типологія протиставних складносурядних речень української мови. Wyraz i zdanie w j?zykach s?owia?skich. Monografia II. Wroclaw, 2021. С. 71–86.

  10. Христіанінова Р. О., Омельковець Р. С. Міжтематичні мотиваційні зв’язки як прояв мовної картини світу. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2021. №1. С. 176–187.

  Інформація надана філологічним факультетом

  Христіанінова Раїса Олександрівна