Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ вдосконалюється освітня підготовка докторів філософії

У ЗНУ вдосконалюється освітня підготовка докторів філософії

У ЗНУ вдосконалюється освітня підготовка докторів філософії
20.10.2017 08:55 Все Головні новини

Вісімнадцятого жовтня в Запорізькому національному університеті стартував освітній процес для аспірантів. Апробований минулого року досвід викладання дисциплін для здобувачів наукового ступеня доктора філософії став підґрунтям для вдосконалення освітнього компонента освітньо-наукової підготовки PhD у 2017/2018 н.р. Наразі у виші освітнім процесом охоплено понад 200 аспірантів, підготовка яких здійснюється в рамках третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Аспіранти першого року навчаються двічі на тиждень, одноденний графік передбачений для аспірантів другого року навчання.

Освітній процес в аспірантурі побудований на засадах демократизму, відкритості, недопущення менторської моделі викладання.

Для проведення лекційних і семінарських занять виділено університетські аудиторії з мультимедійним обладнанням, зокрема проекторами та інтерактивними дошками, а також забезпечені фліпчартами.

У 2016 році започатковано традицію проведення для аспірантів т.зв. гостьових лекцій викладачів Запорізького національного університету, які повернулись зі стажувань за кордоном за програмами академічної мобільності, з метою донесення методологічного та інституційного дискурсу зарубіжних наукових практик.

В університеті для забезпечення освітнього процесу на третьому рівні вищої освіти використовується система електронного забезпечення навчання Moodle, яка впродовж чотирьох років є невід’ємною складовою методичного забезпечення усіх дисциплін на рівні бакалаврату і магістратури. Особливо вагомою стає роль системи Moodle під час освітнього процесу для аспірантів заочної і вечірньої форми.

Відповідно до навчальних планів підготовки докторів філософії освітній процес розрахований з обсягу 48 кредитів ЄКТС терміном на 3 роки.

На перший рік навчання припадає 17 кредитів ЄКТС («Практичний курс англійської мови» – 6 кредитів, «Філософія науки» – 3 кредити, «Основи дослідницько-інноваційної діяльності» – 8 кредитів).

Другий рік навчання становить 19 кредитів ЄКТС («Практичний курс англійської мови» – 4 кредити, «Основи академічного письма» – 3 кредити, «Критичне мислення» – 3 кредити, дисципліни вільного вибору циклу професійної підготовки – 9 кредитів).

Третій рік навчання розрахований на 12 кредитів, з яких 9 кредитів передбачають педагогічну практику, а 3 кредити становлять дисципліни вільного вибору циклу професійної підготовки.

У цілому, структура освітньої підготовки відбиває рекомендації Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), зокрема включає 4 складові, що передбачають набуття аспірантом компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

– здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження;

– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору;

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;

– здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

Для забезпечення прозорості вільного вибору фахових дисциплін на 2 році навчання в аспірантурі використовується система електронного забезпечення навчання Moodle, за допомогою якої аспіранти самостійно, ознайомившись з викладеними анотаціями і програмами дисциплін, визначаються з обранням курсів.

Освітню підготовку на базі нашого вишу здійснюють також аспіранти Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України та Запорізької медичної академії післядипломної освіти, які уклали із Запорізьким національним університетом договори про спільні освітньо-наукові програми.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури, доцент Юрій Каганов зазначає, що при розробці навчальних планів для PhD аспірантів особливий акцент здійснювався на формуванні в аспірантів практичних навичок, необхідних для успішної науково-дослідницької діяльності на рівні світових стандартів, зокрема складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності, публікацій у міжнародних рецензованих виданнях, що включені до наукометричних баз «Scopus» і «Web of Science». Червоною лінією проходитимуть питання академічної доброчесності, запобігання і виявлення академічного плагіату.

Юрій Олегович звернув увагу, що відповідно до чинної нормативної бази повне засвоєння освітньої складової є необхідною умовою для можливості захисту дисертації.

Під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти» (Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.) науковій спільності був презентований і дістав високу оцінку навчально-методичний посібник «Підготовка докторів філософії у Запорізькому національному університеті», підготовлений колективом авторів нашого вишу під керівництвом начальника науково-дослідної частини, доцента Вікторії Меняйло. Посібник став першою в країні спробою представити досвід освітньої підготовки на третьому циклі вищої освіти. Головною цінністю видання є представлені у ньому авторські програми розроблених курсів, які містять детальний опис практичних занять та приклади творчих завдань, а також потужний перелік необхідних літературних джерел та електронних ресурсів до кожного модуля.

Електронна версія посібника доступна за покликанням http://phd.znu.edu.ua/page//img/POSIBNYK_PHD_znu.pdf

За словами проректора з наукової роботи, професора Геннадія Васильчука, запровадження освітньої підготовки на рівні аспірантури – це європейський тренд, який демонструє свою успішність на прикладі багатьох держав. Завданням колективу нашого вишу є гармонізація і дотримання балансу між науковим і освітнім компонентом, використання кращих традицій академічних шкіл у поєднанні з новітніми освітніми технологіями.

 

Відділ аспірантури і докторантури

 

Відділ аспірантури і докторантури, наукова діяльність, підготовка докторів філософії  (РhD)