Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ можна отримати освіту за новими сертифікатними програмами

У ЗНУ можна отримати освіту за новими сертифікатними програмами

У ЗНУ можна отримати освіту за новими сертифікатними програмами
10.05.2018 09:43 Все Головні новини Центр післядипломної освіти сертифікатна програма сертифікат

На базі Центру післядипломної освіти ЗНУ, аби задовольнити потребу молоді у здобутті актуальної сучасної освіти, пропонують здійснити підготовку за різноманітними сертифікатними програмами. Студенти, які вже навчаються в університеті або інших вишах, можуть здобути додаткові професійні знання та навички за такими освітніми програмами: «Менеджмент розвитку персоналу», «Тайм-менеджмент», «Українська мова в діловій сфері», «Юридичний переклад».

Сертифікатна програма «Менеджмент розвитку персоналу» розрахована на 75 годин. У її рамках відбувається підготовка фахівців, що надають послуги з реалізації безперервної освіти з метою створення необхідних психолого-педагогічних умов для найбільш повної адаптації, інтеграції та соціалізації дорослих людей у закладах формальної та неформальної освіти. Курс допоможе набути професійні знання, уміння, навички, ціннісні орієнтири, які відповідають сутності і змісту діяльності навчання дорослих.

Завдання сертифікатної  програми:

- допомогти усвідомити сутність предмету менеджменту розвитку персоналу у системі людинознавчої галузі;

- засвоїти сукупність положень щодо особливостей менеджменту розвитку персоналу як специфічної галузі педагогічної науки і практики;

- оволодіти понятійно-термінологічною системою сучасного менеджменту розвитку персоналу;

- ознайомитися зі специфікою менеджменту розвитку персоналу, технологій організації педагогічного процесу у закладах формальної та неформальної освіти дорослих та набути практичного досвіду з їх проектування і використання.

Вартість навчання за даною програмою складає 1077 грн.

Сертифікатна програма «Тайм–менеджмент» (76 годин) сприяє оволодінню теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку. Програма покликана сформувати у слухачів індивідуальні особливості та поведінкові навички, що стануть у нагоді в повсякденній діяльності, а також розвиває уміння організовувати особисту працю, забезпечуючи успіх у професійній галузі та діловому спілкуванні.

Завданнями сертифікатної  програми «Тайм–менеджмент» є формування:

- уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасного тайм-менеджменту та особливостей використання часу як унікального ресурсу;

-  особистісних цінностей та цілей;

- вміння управління саморозвитком особистості;

- навичок ефективної діяльності, делегування повноважень;

- методів організації повсякденної діяльності, робочого часу та раціонального використання ресурсів.

Згідно з вимогами програми слухачі повинні досягти таких результатів навчання та вмінь (компетентності): здійснювати хронометраж різних видів життєдіяльності; формулювати життєві цілі за допомогою «дерева цілей» та «променевих діаграм»; обґрунтовувати прийняття рішень; обчислювати власні біоритми; робити особистий SWOT-аналіз, спрямований на виявлення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз у процесі власної діяльності; правильно розподіляти ресурси для ефективної самоорганізації;  використовувати технології планування власного часу, принципи організації поточного дня; визначати критерії оцінки власної ефективності;  проектувати міжособистісні, групові та організаційні комунікації; виявляти і аналізувати проблемні області індивідуального «освоєння» часу; адекватно розподіляти часові ресурси під час міжособистісної і професійної взаємодії; використовувати отримані знання для подальшого саморозвитку; застосовувати методики тайм-менеджменту та розв’язувати за їх допомогою ситуаційні завдання.

Вартість навчання одного слухача становить 1089 грн.

Сертифікатна програма «Українська мова в діловій сфері» (72 години, вартість навчання 579 грн).

Мета програми – розкрити особливості функціонування української мови в межах ділової комунікації і сформувати навички грамотного спілкування в діловій сфері. Спеціальні курси допоможуть слухачам оволодіти орфоепічними, лексичними, граматичними нормами української мови, що викликають найбільші труднощі в процесі ділового спілкування, а також ознайомлять з основними вимогами етикету ділової комунікації.

Завданнями даної сертифікатної  програми є такі:

- ознайомити слухачів із основними рисами офіційно-ділового стилю;

- забезпечити оволодіння нормами сучасної орфоепії, орфографії у межах ділового спілкування;

- збагатити запас ділової лексики;

- виробити вміння правильно і доречно використовувати мовні кліше в письмовому діловому спілкуванні;

- сформувати вміння грамотно викладати думки у межах ділового стилю;

- надати уявлення про особливості ділового етикету.

Сертифікатна програма «Юридичний переклад» (80 годин, вартість навчання 1043 грн.).

Метою програми є забезпечення високого рівня професійної компетентності особи з надання професійної лінгвістичної допомоги (перекладу) у різних галузях правового регулювання суспільних відносин. Спеціально розроблені навчальні курси допоможуть оволодіти навичками роботи із правовими джерелами, юридичною словниковою інтерпретаційною літературою; правильно застосовувати правову термінологію (доктринальну, нормативну, правозастосовну) відповідно до стандартів її використання під час надання професійної лінгвістичної допомоги. Слухачі також формують компетентності з вільного усного, в тому числі синхронного, письмового перекладу правових, процесуальних документів, оформлення документів, які можуть бути використані у правовідносинах.

Завданнями сертифікатної програми є:

- надання ґрунтовної теоретичної підготовки та практичних компетентності у галузі професійних лінгвістичних послуг перекладу у рамках процесуальних та процедурних відносин;

- оволодіння навичками усного, в тому числі синхронного, письмового перекладу текстів юридичного змісту, роботи із правовою джерельною базою, а також з інтерпретаційними актами;

- формування компетентностей з розуміння правової термінології й стандартизації її використання, а також з підготовки процесуальних документів й лінгвістичної допомоги під час супроводу у правовідносинах.

Слухачі сертифікованих програм по завершенню курсів отримують сертифікат ЗНУ за результатами теоретичної, практичної роботи та підсумкового тестування.

Додаткова інформація на сайті Центру:

https://www.znu.edu.ua/ukr/edu/ocznu/fpo

 

Центр післядипломної освіти 

 

 

 

 

Схожі новини