Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Головна сторінка / Викладачі / Хорошун Вікторія Василівна

Хорошун Вікторія Василівна

ЗНУ Викладачі Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ Кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Контакти

Розклад консультацій

 • Zoom 3406336260 код 12345
 • Середа – 14.30 – 15.50.
 • П’ятниця - 14.30 – 15.50.

Дисципліни

 • Інформаційні технології в управлінні економічними системами.
 • Організація баз даних та баз знань.
 • Прикладні задачі логістики.
 • Прикладні моделі економічних процесів.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Прогнозування соціально-економічних процесів.
 • Моделювання інформаційної економіки.
 • Моделі прийняття управлінських рішень у бізнесі.
 • Інформаційні системи та технології в підприємництві (Інформаційні системи та технології в менеджменті).
 • Інформаційні системи і технології в фінансових установах.
 • Комп’ютерний практикум «Економічна безпека промислових підприємств».
 • Системи експертного оцінювання в інформаційній економіці
 • Соціально-економічна ефективність систем управління персоналом.

Біографія

Дата народження – 25 травня 1982 року,  м. Запоріжжя.

Вища освіта:

Запорізька державна інженерна академія (2004 р.), спеціальність «Економічна кібернетика»; освітня кваліфікація «магістр з економічної кібернетики»;

Науковий ступінь:

захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.11- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2008 р.), тема дисертації: «Моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою»;

Вчене звання:

доцент кафедри економічної кібернетики, 2011 р. (з 01.06.2020 – кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету).

Кар’єрний шлях:

2004-2006 рр. – аспірант кафедри економічної кібернетики Запорізької державної інженерної академії;

2004-2008 рр. – асистент кафедри економічної кібернетики Запорізької державної інженерної академії;

2008-2009 рр. – старший викладач кафедри економічної кібернетики Запорізької державної інженерної академії;

2010-2018 рр. – доцент кафедри економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії;

2019 – до теперішнього часу – доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

Науково-педагогічний стаж – 18 років.

Професійне самовдосконалення

01.11.2019 – 30.11.2019. Підвищення кваліфікації в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького (м. Черкаси). Довідка № 419/03 від 02.12.2019. Професійна підготовка щодо викладання дисциплін освітньої програми «Інформаційна економіка».

23.03.20 – 28.06.2020 Стажування у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща). «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах за спеціальностями» (180 год. 6 ESTS).

01.11.2021 – 08.11.2021 Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів  в онлайн навчанні з використанням платформ microsoft teams та office 365» (45 годин 1,5 кредити ЄКТС). Організатором є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

22.11.2021 – 03.12.2021 Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою «Data science: продуктова аналітика мовою запитів SQL до баз даних». (6 годин, 2 кредита ЄКТС, 02125243-3206/2021)

вересень 2022 ‒ CERTIFICATE from European Academy of Sciences and Research (Hamburg/ Germany) «Explore how planning and management skills are important for research» (4 модулів, 8 годин, 0.3 кредита ЄКТС, № XV-16-293849248-22).

жовтень 2022 ‒ CERTIFICATE from European Academy of Sciences and Research (Hamburg/ Germany) «Use рlanning and statistical methods for meta-analysis» (7 модулів, 14 годин, 0.5 кредита ЄКТС, № XV -16-293849248-22).

20.02.2023 ‒ 27.02.2023 Міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: «Неформальна освіта у підготовці бакалаврів в країнах європейського союзу та Україні». (45 годин 1,5 кредити ЄКТС). Організатором є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Сертифікат ES № 12226 від 27.02.2023.

Наукова робота

Науково-дослідні роботи:

Науково-дослідна робота «Формування нового інформаційно-економічного укладу промислового виробництва на основі екологізації та інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0121U107815, 2021–2023 рр., Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні ЗНУ) – виконавець.

Керівництво студентською наукою:

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «E-cyber»;

Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів освітньо-професійної програми «Інформаційна економіка»;

 • науково-практичний напрямок: «Системи підтримки прийняття рішень та системи моніторингу в інформаційній економіці».

Видавнича діяльність:

Автор і співавтор понад 100 наукових праць та навчально-методичних посібників, серед яких 11 колективних монографій, 22 наукові статті у фахових виданнях з економіки, біля 100 тез доповідей на конференціях, в т.ч. зі студентами.

Публікації іноземною мовою:

 • Glushchevsky V., Khoroshun V., Feofanov L, Steshenko K. Marketing Decision Making in the Conditions of Information Uncertainty and Business Risks on the Basis of the Stratification Metamodeling Toolkit. Advances in Economics, Business and Management Research : SMTESM 2019 / Ed. P. Hryhoruk, N. Khrushch. Atlantis Press, 2019. Vol. 95. Р. 302-307. DOI : 10.2991/smtesm-19.2019.59. Обсяг - 0,82 друк. арк. Індексація у наукометричних базах - CPCI (part of Clarivate's Web of Science), CNKI, Google Scholar.
 • Khoroshun V., Komazov P. Аgent-based modeling of decision-making in financial markets. Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону [текст] : [монографія] / під заг. ред. д.е.н., проф. Метеленко Н.Г. – К.: Інтерсервіс, 2021. – С. 87-94.

Монографії:

 • Солодухін С.В., Хорошун В.В. Моделювання масової поведінки агентів в економічних системах: моделі, методи, прикладні аспекти. Монографія. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2020. 284 с.
 • Хорошун В.В. Структурно-функціональна модель антикризового управління виробничим підприємством металургійної галузі. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі): моногр. / за ред. Л.М. Савчук. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. С. 105-114.
 • Солодухін С.В., Хорошун В.В., Шайтанова Є.С. Прогнозування цінової динаміки активів на основі агентно-орієнтованих моделей з урахуванням поведінкових факторів. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні 2019. С. 246-256.
 • Солодухін С.В., Хорошун В.В. Формування системи показників соціально- економічного розвитку регіону. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань колективна монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2018. – С. 221-232.

Статті:

Хорошун В.В. Інформаційна модель реінжинірингу бізнес-процесів в системі управління персоналом промислового підприємства. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2150 DOI: 10.32782/2524-0072/2023-47-71

Хорошун В.В., Мержинський Є.К., Комазов П.В. Дослідження типової архітектури чат-бот технології. Приазовський економічний вісник. 2021. No 6(29). URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/6_29_ukr/25.pdf

Хорошун В.В., Клопов І.О., Мержинський Є.К. Концептуальні підходи до аналізу динаміки активів в умовах поведінкової економіки. Науково-практичний журнал «Економічні студії», 1 (31) квітень 2021. «Львівська економічна фундація», Львів, 2021. С. 156-161. (IndexCopernicus, GoogleScholar);

Хорошун В.В., Солодухін С.В. Моделювання масової поведінки споживачів. Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Том 25 Випуск 1 (80). / М-во освіти і науки України: ОНУ, 2020. С. 237-240. (IndexCopernicus, GoogleScholar);

Хорошун В.В., Радуль І.С. Моделювання та аналіз результатів вимірювання твердості сталі методами Роквелла та Брінелля. Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Том 23 Випуск 6 (71). / М-во освіти і науки України: ОНУ, 2018. С. 196-201. (IndexCopernicus, GoogleScholar);

Хорошун В.В. Моделювання процесів управління вартістю підприємства. Електронний науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку». Випуск №20. Червень 2018. URL: http:// www. market-infr.od.ua/uk/20-2018. (IndexCopernicus, GoogleScholar);

Хорошун В.В., Науменко І.А. Економіко-математичні методи та моделі прогнозування збутової логістики торговельного підприємства. Науковий журнал Причерноморські економічні студії. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Випуск 28. Частина 2. Одеса 2018. С. 179-184. (IndexCopernicus, GoogleScholar).

Конференції:

1. Хорошун В.В., Гришко А. Експертні системи, як прикладна сфера застосування теорій штучного інтелекту. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2022» : у 5 т. Запорізький національний університет (18-22 квітня 2022 р.). Запоріжжя : ЗНУ, 2022. Т.5. С. 39-41. URL: https://web.znu.edu.ua/NIS//2022/tom_5.pdf

2. Хорошун В.В., Івахненко Є. Аgile методологія управління ІТ-проектами. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2022» : у 5 т.  Запорізький національний університет (18-22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2022. Т.5. С. 48-50. URL: https://web.znu.edu.ua/NIS//2022/tom_5.pdf

3. Хорошун В.В. Сучасні системи експертного оцінювання в інформаційній економіці. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. С. 218-221.

4. Хорошун В.В. Сучасні моделі інформаційного управління підприємством. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 8-9 квітня 2021. URL: https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xiii.

5. Хорошун В.В. Оцінювання впливу масової поведінки контрагентів і споживачів на репутацію підприємства. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. С. 378-382. URL: https://drive.google.com/file/d/1t5AjMhYEPKn4UKlEjAbet2wfey3h4-4U/view.

6. Хорошун В.В., Василенко М.Б. Моделі оцінки ефективності управління персоналом підприємства. І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 16 квітня 2021 р., Київ. URL:  http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2305/.

7. Хорошун В.В., Більчич А.В. Інформатизація бізнес-процесів промислових підприємств. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. С. 108-110.

8. Хорошун В.В., Василенко М.Б. Формування інвестиційної стратегії підприємства. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. Т.5. 280 с.;

9. Хорошун В.В., Колосова К.О., Товстик В.С. Основні властивості систем експертного оцінювання. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави: матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28- 29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. С. 121-126;

10. Хорошун В.В. Моделювання економічної поведінки в системі управління підприємством. Сучасні проблеми моделювання  соціально-економічних систем: метеріали XIІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 9-10 квітня 2020. URL:https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/index/schedConfs/archive;

11. Солодухін С.В., Хорошун В.В. Розвиток логістичних систем в управлінні агропідприємством. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.2. С. 469-471;

12. Хорошун В.В., Забродський Э.С. Інформаційне забезпечення оцінювання економічного потенціалу підприємства. Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2019. – С. 149-152.

Сфери наукових інтересів:

 • інформаційна економіка;
 • системи моніторингу економіки;
 • економіко-математичні моделювання;
 • методи та моделі прийняття управлінських рішень

Посилання:

Researcher ID

Orcid

Scholar.google

Інформація надана Інженерним інститутом ЗНУ

Хорошун Вікторія Василівна