Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Науково-технічної ради затвердили звіти керівників наукових колективів ЗНУ

На засіданні Науково-технічної ради затвердили звіти керівників наукових колективів ЗНУ

На засіданні Науково-технічної ради затвердили звіти керівників наукових колективів ЗНУ
26.01.2021 14:01 Все Головні новини Факультети ZNU Zaporizhzhia National University Науково-технічна рада звіт міжнародна діяльність госпдоговірні теми наукова діяльність

Днями в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Науково-технічної ради ЗНУ – перше в новому календарному році. Основну увагу його учасники приділили звітам про виконання держбюджетних науково-дослідних робіт і діяльність Наукової школи «Аналітико-чисельні та гібридні методи дослідження прикладних задач математичної фізики на основі сучасних комп’ютерних технологій та візуалізації процесів» тощо, які надали їх керівники.

Вітаючи шановне онлайн-зібрання з початком роботи в новому році, голова Науково-технічної ради, проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук передусім оголосив порядок денний. Він також представив на затвердження учасникам засідання план підготовки докторів філософії та докторів наук через аспірантуру та докторантуру ЗНУ на 2021 рік. У рамках доповіді Геннадій Васильчук окреслив значні результати й досягнення, які демонструють ефективність діяльності цього відділу у минулому році. Зокрема, прибуток, який університет отримав від підготовки аспірантів і докторантів за минулий звітний період склав майже 3,4 млн грн. Під час набору 2020 року на навчання вступили 115 нових аспірантів і 6 докторантів. На сьогодні в ЗНУ здійснюють підготовку 427 аспірантів і 19 докторантів, майже половина з них навчаються за кошти держбюджету. Учасники зібрання також обговорили плани щодо залучення здобувачів до аспірантури та докторантури з урахуванням цьогорічного весняного набору.

Ефективно працюють на базі ЗНУ 7 спеціалізованих вчених раз, із яких 6 мають докторський рівень. Також відбулося засідання 13 разових спеціалізованих вчених рад. Варто відзначити, що вже від початку нового 2021 року в ЗНУ відбувся успішний захист двох кандидатських дисертацій. Загалом, як зазначив доповідач, на сьогодні в університеті навчається на бюджетній основі 3008 здобувачів різних рівнів вищої освіти, що є вагомим досягненням усього академічного колективу ЗНУ. Насамкінець виступу Геннадій Васильчук подякував керівникам і членам спеціалізованих вчених рад, науковим керівникам аспірантів, докторантів та здобувачів третього ступеня вищої освіти PhD й усім, хто доклав свої зусилля задля розвитку університету. А також нагадав науковим керівникам про підготовку до весняної атестації аспірантів/докторантів.

Надалі свої звіти про виконання держбюджетних науково-дослідних робіт надали їх наукові керівники. Доповідь щодо проміжних результатів щодо виконання ІІ етапу НДР «Геопросторова та інфраструктурна перебудова децентралізованих самоврядних соціально-економічних об’єднань багатовекторного розвитку» представила головний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії «Науки про Землю», доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Лідія Горошкова. Вона закцентувала увагу присутніх на тому, що за умов отримання часткового фінансування, тим не менш науково-дослідний колектив перевиконав річний план щодо прикладного дослідження і вже має показові досягнення.

Метою цього проєкту є розробка теоретичних та практичних засад управління інфраструктурною перебудовою децентралізованих самоврядних соціально-економічних об’єднань багатовекторного розвитку як основою економічної стабільності України в мінливих умовах функціонування на основі системно-синергетичного підходу, що надасть можливість безпечного функціонування та сталого соціально-економічного й просторового розвитку територій, громад, кластерів, економіки країни загалом. За результатами даного етапу досліджень опубліковано 4 статті в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science; 5 статей у наукових фахових виданнях України; відбулася участь науковців університету в міжнародних конференціях (категорії Scopus та/або WOS). Крім того, підготовлено монографію, розділ у монографії мовами ЄС, навчальний посібник, науковці подали документи на реєстрацію авторського права на твір тощо. Лідія Горошкова також окреслила плани в рамках продовження виконання НДР на поточний рік. А ще – подякувала керівництву ЗНУ і представникам НТР – за розуміння та матеріальну підтримку, завдяки чому науково-дослідний колектив має можливість продовжувати активно здійснювати перспективні дослідження. Під час обговорення теми представники інших факультетів університету також виказали готовність приєднатися до досліджень, аби підтримати розвиток міждисциплінарних напрямів.

Про виконання першого етапу НДР «Інституціоналізація антикорупційних трансформацій законодавства і практики його застосування у сфері публічно-правових відносин України» доповіла її науковий керівник, професор Тетяна Коломоєць (термін виконання: 01.04.2020 – 31.12.2022). Мета роботи: розкрити зміст процесів інституціоналізації антикорупційних трансформацій законодавства й практики його застосування в галузі публічно-правових відносин України. Отримані результати: виконаний етап дослідження дозволив визначити загальнотеоретичну концепцію інституціоналізації антикорупційних трансформацій й основних дефініцій за темою роботи. Науковці окреслили вихідні засади змісту антикорупційних перетворень законодавства й практики його застосування. Вони встановили, що зміст змін доброчесності у галузі публічно-правових відносин і тенденції їхнього руху являють собою всі суттєві перетворення механізмів утвердження людських чеснот у галузі публічно-правових відносин правовими засобами, які впродовж конкретного часу домінують над будь-якими іншими трансформаціями, підпорядковують їх, а також стають глобальним остільки, оскільки стосуються громадян усіх націй. Відповідно продовжено вивчення релевантного досвіду зарубіжних країн у галузі протидії корупції, зокрема країн ЄС та РЄ, Республіки Сінгапур, США, Канади.

У рамках роботи підписали договори про наукову та академічну співпрацю з Європейським інститутом післядипломної освіти (м. Підгайська, Словацька Республіка), Молдавським державним університетом (м. Кишинів, Республіка Молдова), Університетом Сучави ім. Стефана чел Маре (м. Сучава, Румунія). Захистили 3 докторські та 2 кандидатські дисертації, 12 магістерських робіт, 9 курсових робіт, 2 магістерські роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (результат – здобуті 1 і 3 місця). Оновили зміст спеціальних навчальних курсів для магістрів 1 та 2 року навчання за спеціальністю «Право» і «Правоохоронна діяльність», а також для аспірантів – «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та інших духовно-культурних основ протидії корупції» в рамках впровадження у навчальний процес ЗНУ.

Вони створили 4 монографії; опублікували 18 статей у фахових виданнях України, 3 статті у Web of Science, 2 – у Scopus, 1 – у фаховому виданні Республіки Молдова; 24 матеріали науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференцій. Готуються документи на отримання авторського свідоцтва на твір (монографію). За результатами представлених керівниками НДР члени НМР затвердили виконання відповідних етапів згідно з технічним завданням і календарним планом. Окрім цього, на засіданні представили звіт про здобутки Наукової школи «Аналітико-чисельні та гібридні методи дослідження прикладних задач математичної фізики на основі сучасних комп’ютерних технологій та візуалізації процесів» за період з 2018 до 2020 р. та план роботи на наступні п’ять років. Про результати роботи та досягнення доповів її науковий керівник, професор Віктор Грищак.

Під час виступу була окреслена надзвичайна актуальність і значущість науково-дослідницького колективу цієї Наукової школи, зокрема для розвитку ракетно-космічної галузі, що було відзначено відповідними нагородами. Представники Наукової школи працюють за багатьма напрямами такими як: стійкість та коливання тонкостінних механічних систем; механіка пластин і оболонок; утливість до початкових недосконалостей конструкцій і систем літальних апаратів; симптотичні методи у якісній теорії диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами, застосування у задачах прикладної математики і механіки; наближені аналітико-чисельні методи дослідження неоднорідних конструкцій; експериментальне та математичне моделювання композитних структур; стійкість тонкостінних оболонкових систем під дією динамічних, у тому числі імпульсних, навантажень; нелінійний аналіз статики та динаміки конструкцій ракетно-космічної техніки.

За останні кілька років представники цього наукового напряму створили гібридні асимптотичні підходи до математичного моделювання та аналітико-чисельного розв’язку актуальних прикладних нелінійних задач динаміки систем із суттєвою не лінійністю. Уперше надали аналіз впливу геометричних недосконалостей у формі серединної поверхні та термомеханічного зовнішнього навантаження на нелінійні коливання багатошарових конструкцій оболонкового типу із змінними у часі параметрами. Досягти визначних результатів дозволила плідна співпраця кафедр комп’ютерної інженерії, фундаментальної математики та прикладної математики і механіки математичного факультету ЗНУ, напрацювання яких були запропоновані й надалі впроваджені в практику Державного підприємства «КБ “Південне”».

Зокрема, чисельний підхід до аналізу міцності і візуалізації процесу деформування силових елементів сучасних ракет-носіїв із застосуванням розробленого програмного забезпечення на базі методу скінченних елементів, зокрема тришарової стільникової конструкції перехідного відсіку космічного літального апарату, бакових відсіків першої і третьої ступенів ракети-носія «Циклон 4-м» з урахуванням фізичної не лінійності властивостей матеріалу і наявності рідкого наповнювача. Результати віртуального (комп’ютерного) експерименту дозволили знизити фізичні експерименті несучої здатності конструкцій ракетно-космічної техніки.

Уперше запропоновані ефективні аналітичний і чисельний алгоритми на базі методу начальних параметрів у матричній формі із застосуванням гібридних асимптотичних методів і методу скінченних різниць розв’язку проблеми стійкості багатошарових конічних оболонок, а також складних оболонкових систем типу «конус-циліндр» і «бочка-оживало», які застосовуються у головних частинах ракетних систем при комбінованому, у тому числі змінному за координатами зовнішньому навантаженні. Визначені області стійкості вказаних конструкцій при різних сполученнях зовнішнього навантаження і дискретного характеру розташування підкріплюючих конструкцію проміжних шпангоутів. Розроблені математичні моделі і виявлені нові механічні ефекти дозволяють прогнозувати руйнівні навантаження та надати візуалізацію процесу деформування у ракетно-космічних системах.

Кількісними показниками діяльності Школи за окреслений період також є 9 монографій, 250 наукових статей, із них близько 30 – у журналах з індексом Scopus. Її представники організували 3 міжнародні наукові конференції «Актуальні проблеми прикладної математики і міцності конструкцій». Науковці ЗНУ взяли участь у 10 закордонних міжнародних та 80 вітчизняних міжнародних конференціях, отримання 11 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, видання матеріалів у «Віснику Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки».

За звітний період виконали: 3 держбюджетні теми «Гібридні аналітико-чисельні методи розв’язку актуальних задач неоднорідного середовища (№ держреєстрації 0114U002656), «Математичне моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інформаційних технологій» (№ держреєстрації 0115U00761), «Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування аерокосмічної техніки»(№ держреєстрації 0118U000210); держбюджетну тему молодих вчених «Розробка математичного забезпечення для інженерного аналізу об'єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій»(№ держреєстрації: 0117U007204, керівник: доктор технічних наук, доцент Сергій Чопоров); 3 госпдоговірні роботи на суму 600 тис грн; на громадських засадах – 2 науково-дослідні роботи за Договором про співробітництво «Напружено-деформований стан оболонкових конструкцій» (договір про співробітництво № 19-С) та «Расчетное прогнозирование разрушающей нагрузки с использованием измерений напряженно-деформированного состояния при неразрушающих испытаниях» з Державним підприємством «КБ « Південне» ім. М.К. Янгеля» тощо.

Ефективно працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Механіка деформівного твердого тіла» та «Математичне моделювання та обчислювальні методи», де за означений період відбувся захист 14 дисертацій (5 – кандидатських дисертацій,  2 докторських) для потреб математичного факультету. За ініціативи співробітників математичного факультету при підтримці й за участю декана математичного факультету Сергія Гоменюка, керівництва університету та Державного підприємства «КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля» на факультеті створено творчу наукову групу за напрямом «Міцність силових конструкцій ракетно-космічних систем» у складі 4 докторів і 3 кандидатів наук, яка визнана на підприємстві і у науковій спільноті. Договір про співробітництво між ЗНУ і Державним підприємством «КБ “Південне” ім. М.К. Янгеля» пролонговано до грудня 2024 року. Виконавці наукового напряму виходили з ініціативою про участь у міжнародній програмі «Горизонт 2020» з Шеффілдським університетом (Англія) тощо.

За ефективну діяльність представники Наукової школи відзначені численними нагородами: почесною відзнакою «20 років КБ “Південне”», знаком «За Створення Ракетно-Космічної Техніки» (2016 рік), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017 рік), пам’ятною медаллю Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара «До 100-річчя академіка В.І. Моссаковського» (2019 рік), почесною  медаллю «Генеральний конструктор академік М.К. Янгель» (2020 рік), відзнаками КБ «Південне» (2020 рік) нагороджені 6 виконавців і 3 представників керівного складу університету. Доповідач також представив на обговорення перспективний план діяльності очолюваного ним наукового напряму на 2021-2025 роки, який голосуванням затвердили учасники засідання. Про досягнення та нові перспективи українсько-литовської співпраці у 2019-2020 рр. кафедри менеджменту організацій та управління проєктами Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету, а також про перспективи доповіла завідувач цієї кафедри, професор Валентина Воронкова.

Українсько-литовське співробітництво кафедри протягом минулого року було спрямоване на підвищення рейтингу та міжнародного визнання Запорізького національного університету у міжнародному освітянському просторі, а також на розширення можливостей міжнародного обміну і подальшої міжнародної інтеграції, збільшення наукових контактів з науковою спільнотою Литви. Це стосується обміну викладачами, студентами, аспірантами й участі в науково-дослідницькій діяльності, проведення сумісних наукових заходів тощо. Університети, з якими кафедра підтримує стосунки: Маріямпольська колегія (Маріямполе, Литва), Аграрна Академія Університету Вітаутаса Великого (Каунас), Університет Казимераса Сімонавічюса (Вільнюс), Університет Міколаса Ріомеріса (Вільнюс), Литовський університет спорту (Каунас).

До складу наукового комітету з міжнародної співпраці увійшли В.Г. Воронкова, А.В. Череп і В.О. Нікітенко. У рамках співпраці провели спільні міжнародні науково-практичні конференції в Україні: міжнародна науково-практична конференція «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства» (27-28 листопада 2019), міжнародна науково-практична конференція «Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу» (26-27 листопада 2020) року, «Диверсифікація сільського туризму через  збалансованість та креативність:   поширення європейського досвіду в Україні» (3 березня 2020 р., під егідою програми ЄС Еразмус+, напрям  ім. Жана Моне у рамках проєкту 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) тощо. Здійснюються публікації матеріалів конференцій та наукових статей як у Литві, так і в Україні. Опублікований збірник наукових праць «Humanities Studies: Філософія» (категорія В), отримане Свідоцтво про його державну реєстрацію, до складу редколегії увійшли й представники Литви. У рамках співпраці відбуваються стажування та отримання відповідних сертифікатів. А ще – підписали угоди про співробітництво з Маріямпольською колегією та Каунаським університетом спорту (2020).

Доповідачка також зазначила, що карантинні обмеження дещо загальмували втілення поставлених перед науковцями кафедри завдань із розвитку міжнародного співробітництва. Але як сама Валентина Воронкова, так і очолюваний нею колектив має оптимістичні надії і упевнені у перспективах щодо розвитку міжнародного україно-литовського співробітництва, що відбувається за підтримки однодумців та керівництва ЗНУ. Отже, на наступний період планують: розширення наукових контактів щодо спільних наукових проєктів, написання спільних монографій, що будуть видані мовами Європейського Союзу, проведення спільних наукових конференцій в Україні та Литві, активізацію академічної мобільності тощо.

Насамкінець учасники засідання обговорили обсяги фінансуваннянауково-дослідної роботи, що виконуються за рахунок коштів загального фонду держбюджету. Йшлося також про рекомендацію до друку наукової літератури, про затвердження теми дисертації та призначення наукового керівника.

 

Олена Хлистун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схожі новини