Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Зустріч зі стейкголдерами з питань удосконалення освітної програми «економічна кібернетика» завершилася результативно

Зустріч зі стейкголдерами з питань удосконалення освітної програми «економічна кібернетика» завершилася результативно

Зустріч зі стейкголдерами з питань удосконалення освітної програми «економічна кібернетика» завершилася результативно
30.11.2021 16:31 Все Головні новини Факультети Економічний Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет освітньо-професійна програма зустріч зі стейкґолдерами

Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм є однією з основних процедур системи забезпечення якості вищої освіти Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University). Ця процедура повинна враховувати наявні тенденції розвитку вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а також потреби стейкґолдерів.

Із метою покращення якості підготовки здобувачів освіти бакалаврського та магістерського рівнів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика», 15 листопада 2021 року на економічному факультеті Запорізького національного університету відбулося розширене засідання кафедри економічної кібернетики з питань перегляду та удосконалення освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика».

В обговоренні взяли участь декан економічного факультету, д.е.н., професорка Череп А.В., гарантка освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, завідувачка кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професорка Максишко Н.К., гарант освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти, д.ф-м.н., професор Козін І.В., науково-педагогічні працівники кафедри економічної кібернетики: к.е.н., доцентка Макаренко О.І., к.е.н., доцентка Лось В.О., к.е.н., доцент Іванов С.М., к.е.н. Чеверда С.С., к.е.н. Очеретін Д.В.; представник наукової спільноти, професор кафедри економіки Класичного приватного університету, д.е.н., професор Порохня В.М.; а також запрошені стейкґолдери: директор ТОВ «ПРОКОМ» Бутенко С.М., директор ТОВ «АВЕДсофт» Янкін Д.М., директорка ТОВ «Аптека ШАР» Большакова Ю.В., директор ТОВ «Бізнес Софт» Сичев О.М. та директор ТОВ «СПІДІ КОМПАНІ» Сєлютін Є.К.

На початку зустрічі з вітальним словом виступила декан економічного факультету, д.е.н., професорка Череп А.В., яка наголосила на важливості питання забезпечення відповідності змісту освітніх програм запитам підприємств та сучасним економічним процесам, а також висловила впевненість у тому, що такі зустрічі зі стейкґолдерами є каталізатором якісних змін у підготовці майбутніх фахівців і у вищій освіті загалом.

Гарантка освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, завідувачка кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професорка Максишко Н.К. у своєму виступі звернула увагу на те, що в сучасних непростих умовах, коли від економічної системи вимагають здатності до швидкої перебудови, існує необхідність у фахівцях, які вміють аналізувати та досліджувати поведінку економічних систем, мають теоретичні знання й практичні навички з інформаційних технологій, моделювання та бізнес-аналітики, здатні приймати правильні й обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням аналізу динаміки ринку. Також було зазначено про необхідність постійного вдосконалення змісту освітньої програми, пошуку нових форм, методів і шляхів реалізації освітньої програми, які б враховували динамічні зміни, що відбуваються на ринку праці. Забезпечення ефективної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців можливо лише за умови плідної співпраці закладу вищої освіти з роботодавцями.

Членкиня проєктної групи освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика», к.е.н., доценткаМакаренко О.І. ознайомила присутніх із проєктами освітніх програм і відповідними стандартами освіти та наголосила про необхідність посилення фахової підготовки, збільшення практичної складової, формування у здобувачів освіти не лише професійних компетентностей, а й soft skills або «м’яких навичок», яких сьогодні більше потребують роботодавці.

Далі виступила директорка ТОВ «Аптека ШАР» Большакова Ю.В., яка подякувала науково-педагогічним працівникам кафедри за підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі прогнозування та бізнес-аналітики, які працювали та працюють у компанії, а також зазначила, що на ринку праці вкрай необхідні фахівці, які вміють працювати з великими масивами даних, виявляти закономірності, визначати найбільш важливі фактори впливу на ключові показники економічної системи, при цьому розуміють структури баз даних та інформаційні системи.

Директор ТОВ «ПРОКОМ» Бутенко С.М. наголосив, що для підприємств, які займаються автоматизацією, важливими є дві компетенції – це здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів, а також здатність розробляти проєкти інформаційних систем. Тому дуже важливим є включення до освітньої програми компоненти, у яких висвітлюються питання розробки та використання сучасних ERP-систем.

Директор ТОВ «АВЕДсофт» Янкін Д.М. погодився зі словами Бутенко С.М. щодо нестачі на ринку праці висококваліфікованих проєктних менеджерів та запропонував у процесі навчання приділяти більше уваги вивченню сучасних підходів до управління проєктами в ІТ-галузі, формуванню у студентів системного підходу до вирішення поставлених завдань.

Представник наукової спільноти професор кафедри економіки Класичного приватного університету, д.е.н., професор Порохня В.М. позитивно відгукнувся про зміст програми та зазначив, що сьогодні випускники освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» повинні досконало володіти методичним й аналітичним інструментарієм для управління економічною діяльністю підприємств. Зокрема, вони повинні стати універсальними фахівцями, які поєднують глибоке розуміння економічних процесів, моделювання, інформаційних технологій, вміння обґрунтовувати та приймати ефективні управлінські рішення.

Гарант освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти, д.ф-м.н., професор Козін І.В. подякував роботодавцям за змістовні пропозиції та запевнив, що вони не можуть не знайти підтримку з боку гарантів освітніх програм. Заслухані на засіданні зауваження обов’язково будуть враховані в нових редакціях освітніх програм. Ігор Вікторович відмітив наявність спільного бачення стратегії удосконалення якості освітніх програм та освітньої діяльності в гарантів та стейкхолдерів.

Наприкінці заходу завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор Максишко Н.К. подякувала всім присутнім за активну участь в обговоренні змісту та змін до освітньо-професійних програм «Економічна кібернетика», що дозволило окреслити напрямки вдосконалення освітньо-професійних програм, висловила надію на подальшу плідну співпрацю зі стейкґолдерами щодо моніторингу якості освітньої діяльності та її удосконалення.

За результатами зустрічі кафедрою проведена робота з перегляду та удосконалення змісту освітньої програми, зауваження стейкхолдерів враховані, внесено зміни у зміст навчальних дисциплін та перелік вибіркових дисциплін, які затверджені на наступному засіданні кафедри економічної кібернетики 29 листопада 2021 року.

 

Сергій Чеверда,

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

 

Схожі новини