Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ презентували нормативно-правові новації, пов’язані з присудженням ступеня PhD та доктора наук

У ЗНУ презентували нормативно-правові новації, пов’язані з присудженням ступеня PhD та доктора наук

У ЗНУ презентували нормативно-правові новації, пов’язані з присудженням ступеня PhD та доктора наук
07.02.2022 10:12 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University відділ аспірантури і докторантури захист дисертації підвищення кваліфікації викладачів

Другого лютого академічна спільнота Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) під час тематичного засідання обговорила нормативно-правові новації, пов'язані з присудженням ступеня доктора філософії і доктора (кандидата) наук. Захід відбувся під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Каганова. Участь у нараді взяли також проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук, координатор PhD програм Вікторія Меняйло, декани і представники факультетів, інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.Потебні, гаранти освітніх програм, здобувачі освіти. Професор Юрій Каганов підготував для учасників зустрічі презентацію «Основні нормативно-правові новації, пов’язані з присудженням ступеня доктора філософії (PhD) та доктора (кандидата) наук».

На початку виступу доповідач звернув увагу присутніх на особливості захисту докторські дисертацій (без прив'язки до дати) та кандидатських дисертації, якщо підготовка аспіранта або здобувача розпочата до 2016 року. Тут йдеться про стаціонарні спецради та «старі» (шестизначні) шифри, присвоєні роботам. У результаті захисту присуджується ступінь доктора наук і кандидата наук, а дипломи видає МОН України. Нормативні документи, які регулюють присудження цього ступеня, – Постанова КМУ від 17 листопада 2021 року N 1197 «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук» та Наказ МОН № 1359 від 13.12.2021 «Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук».

При цьому персональний склад стаціонарної спецради має становити 11-19 осіб, що розглядають роботи з 1 або 2 спеціальності з 1 галузі. Серед її членів – не менше ніж 6 докторів наук із кожної спеціальності, із з них не менше 2/3 за спеціальністю. До її складу мають увійти штатні працівники – 2/3 з кожної спеціальності. Вченим секретарем має бути доктор або кандидат наук. З’являється нова вимога щодо стажу роботи члена ради – не менше 5 років науково-педагогічної діяльності.

Окрема увага була закцентовна на вимогах до публікацій членів ради: це – 3 публікації у Scopus чи Web of Science. При цьому 1 стаття в Scopus чи Web of Science дорівнює 2 фаховим статтям категорії «Б» чи 1 одноосібній монографії чи 2 розділам у колективних монографіях. Щодо особливостей процедури засідання, то її обов’язковою умовою є онлайн-відеотрансляція та відеозапис засідання. Крім того, конкретизована можливість гібридного проведення (очно-дистанційного) засідання: головуючий, вчений секретар, мінімум 3 члени ради та здобувач – очна участь; решта членів ради – заочна форма участі.

Також Юрій Олегович звернув увагу присутніх на такі обмеження: за рік учений може входити не більш ніж до 2 стаціонарних спецрад та не більш як до 8 разових рад. Крім того, упродовж одного року своєї діяльності з дня утворення докторська рада може провести захист не більше ніж 12 докторських дисертацій.

Під час заходу його учасники також розглянули вимоги до публікацій докторських дисертацій, згідно з наказом МОН України від 23.09.2019 № 1220. Це – 20 наукових публікацій. Серед них – статті у фахових виданнях; статті у зарубіжних виданнях; не менше ніж три статті (до 01.09.2022), не менше ніж 5 статей (з 01.09.2022) у виданнях категорії «А» або закордонних, що входять у базу Scopus чи Web of Science. Також можуть зараховуватися не більше ніж два патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; не більше ніж дві монографії чи розділи у колективних монографіях; не більше ніж один посібник (для дисертацій з галузі педагогічних наук). Публікації у виданнях, що входять до Q1 і Q2 дорівнюють 3 публікаціям; Q3 = 2 публікаціям. При цьому за наявності 10 публікацій у Q1 і Q2 відбувається захист за науковою доповіддю. Серед вимог, які висуваються до публікацій кандидатських дисертацій – 3 публікації, щонайменше 1 стаття у виданні ОЕСР та/або ЄС або Scopus/ Web of Science та статті у фахових виданнях. Варто звернути увагу, що замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві.

Окрему увагу присутніх на заході доповідач звернув на особливості захисту аспірантів, підготовка яких розпочата після 2016 року. Серед головних відмінностей захисту цієї категорії науковців – він відбувається в разових спецрадах та за «новими» тризначними шифрами. У результаті аспірантам присуджується ступінь доктора філософії (PhD) при цьому дипломи видає заклад вищої освіти. Нормативний документ, який регулює в цьому випадку процедуру захисту, – Постанова КМУ від 12 січня 2022 р. № 44 «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії». Серед обов’язкових вимог – акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти освітньо-наукова програма, за якою відбувається захист. Варто також звернути увагу на обмеження термінів захисту. Це – 4 роки підготовки в аспірантурі + 2 роки резерв, у випадку, коли захиститися раніше заважали сімейні обставини чи стан здоров'я. Щодо персонального складу разової ради, то її головою має бути доктор наук, 2 рецензенти – штатні кандидати або доктори наук та 2 опоненти – сторонні кандидати або доктори наук. Крім того, можливий такий варіант складу спецради: голова, 1 рецензент і 3 опоненти. До особливостей PhD захисту належать такі: разова рада утворюється закладом, у якому здобувач виконав акредитовану освітньо-наукову програму. Здобувач, який виконує неакредитовану освітньо-наукову програму, має право у порядку, встановленому законодавством, на переведення до іншого закладу, який має акредитовану освітньо-наукову програму за відповідною спеціальністю (спеціальностями). Обсяг дисертації встановлюється освітньо-науковою програмою. При цьому не вважається самоплагіатом використання здобувачем своїх наукових праць у тексті дисертації без посилання на ці праці, якщо вони попередньо опубліковані з метою висвітлення в них основних наукових результатів дисертації та вказані здобувачем в анотації дисертації.

Вимоги до публікацій однакові для здобувачів ступеня PhD та членів разової ради. Це – мінімум 3 статті у фахових виданнях, що мають не більше ніж 2 співавторів, статті у Scopus/ Web of Science, окрім російських видань. При цьому 1 патент прирівнюється до 1 публікації. Може зараховуватися й одноосібна монографія або одноосібний розділ в монографії. Крім того, стаття у виданнях, що входять до Q1–Q3, прирівнюється до 2 статей, одноосібна монографія зараховується за 2 статті. У цих публікаціях мають бути активні цифрові ідентифікатори DOI.

Юрій Каганов також зауважив, що особа не може входити до складу разової ради у випадку, коли вона отримала диплом доктора філософії (кандидата наук) менше ніж за три роки до дати утворення разової ради. Окремо увагу учасників зібрання звернули на такий момент, як оскарження складу ради. Їм нагадали, що будь-яка особа, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності, може подати до МОН України повідомлення щодо невідповідності складу разової ради вимогам законодавства протягом 15 днів із дня оприлюднення Національним агентством інформації про утворення разової ради чи про внесення змін до складу разової ради. Після цього МОН України проводить перевірку відповідності складу разової ради та розглядає повідомлення щодо невідповідності складу разової ради (у разі їхнього надходження) протягом місяця з дня оприлюднення Національним агентством інформації про утворення разової ради чи внесення змін до складу разової ради. У разі виявлення порушень Міністерство освіти і науки України зупиняє роботу разової ради шляхом внесення відповідної інформації до інформаційної системи із зазначенням підстав для усунення виявлених порушень.

Щодо процедури захисту дисертації в разовій спецраді, то тут обов’язковим є поєднання онлайн-трансляції та відеозапису, а також електронна печатка закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки. Після завершення презентації учасники заходу – гаранти освітніх програм ЗНУ – подякували проректору з науково-педагогічної роботи Юрію Каганову за змістовну й актуальну доповідь. Ознайомитися з презентацією можна за лінком:

http://phd.znu.edu.ua/page/presentation.pdf

 

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

 

Схожі новини