Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На економічному факультеті відбулося обговорення освітньо-наукової програми

На економічному факультеті відбулося обговорення освітньо-наукової програми

На економічному факультеті відбулося обговорення освітньо-наукової програми
13.02.2024 11:47 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University Запорізький національний університет ЗНУ економічний факультет акредитація стейкхолдери ОНП підготовки здобувачів третього освітньо-науковог) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії

Восьмого лютого на економічному факультеті ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) організували зустріч робочої групи зі стейкхолдерами. Присутні обговорили освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) «Економіка» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». Захід провела докторка наук, професорка, в.о. завідувача кафедрою, гарантка Алла Череп.

 

До заходу долучилися докторка наук, професорка, координаторка PhD-програм Вікторія Меняйло, робоча група, викладачі фахових і вибіркових дисциплін ОНП «Економіка», а також наукові керівники, зокрема: Олена Андросова, Дмитро Бабміндра, Оксана Болдуєва, Оксана Гамова, Валентина Гельман, Ірина Дашко, Микола Іванов, Ігор Козін, Світлана Кушнір, Наталія Максишко, Анна Переверзєва, Неля Проскуріна, Вікторія Томарева-Патлахова, Олександр Череп, Тетяна Батракова, Наталя Венгерська, Наталя Дугієнко, Юлія Кусакова, Олександр Лепьохін, Вікторія Малтиз, Інна Щебликіна, Юлія Огренич, Віктор Мокшанов. До зустрічі приєдналися чимало стейкхолдерів, а саме представники від підприємств: Дмитро Антонюк (професор, віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати); Андрій Вегеря (керівник ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ»); Василь Стулень (директор ТОВ «Запорізький інструментальний завод»); Віктор Лунін (фінансовий директор АТ «Мотор Січ»); Наталя Гайдукова (директорка департаменту капітального будівництва та інвестицій ТОВ «Запоріжсталь»); Роман Галочка (заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ «Запорізький тепловозоремонтний завод»); Ігор Пістунов (директор із виробництва ТОВ «Запорізький механічний завод»); Сергій Погорєлий (директор ТОВ «Торгово-промислова група Транспромсервіс»); Володимир Подорожко (керуючий справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради); Сергій Койпиш (начальник управління підбору, комплектування та розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь»); Лідія Таратута (директор ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода»); Андрій Хімічев (депутат Запорізької облради).

Серед представників академічної спільноти працювали: професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Ольга Гончар (Хмельницький національний університет); професор кафедри економіки Оксана Гончаренко (Дніпровський аграрно-економічний держуніверситет); професорка, завідувачка кафедри фінансів Марія Бондарчук (Національний університет «Львівська політехніка»); професор, завідувач кафедри економіки Ігор Вініченко (Дніпровський аграрно-економічний держуніверситет); професор, декан факультету економіки та бізнесу Ірина Колокольчикова (Таврійський агротехнологічний держуніверситет); професор, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Тетяна Костишина (Полтавський університет економіки і торгівлі); професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Олег Кузьмін (Національний університет «Львівська політехніка»); професор кафедри обліку та аудиту Наталія Купріна (Одеський національний технологічний університет); професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Інна Левицька (Національний університет біоресурсів і природокористування України); професор, декан факультету транспорту, менеджменту і логістики Тетяна Мостенська (Національний авіаційний університет); професор, завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу Ірина Перевозова (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу); професор, завідувач кафедри економіки бізнесу i міжнародних економічних відносин Петро Перерва (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); доцентка кафедри економіки та маркетингу Тетяна Пушкар (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова); професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Галина Тарасюк (Державний університет «Житомирська політехніка»); проректор з економічного розвитку, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Роман Шерстюк (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Prof. habil.dr. Zaneta Simanaviciene (Mykolas Romeris University (м. Вільнюс, Литва). Серед випускників були присутні: Ярослав Вовк (доктор філософії, операційний директор Fixdeal); Олександр Куценко (доктор філософії, Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка); Алла Лейбович (доктор філософії, заступник директора з навчальної роботи, вчитель математики, Приватний комплекс безперервної освіти «ШКОЛА «ЕЙДОС»). Також на зустрічі були присутні здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.  

Гарантка Алла Череп презентувала оновлений варіант освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) «Економіка» у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка. Вона надала інформацію щодо профілю ОНП за такими підрозділами: загальна інформація, мета і цілі, предметна область, орієнтація, основний фокус, особливості, академічні права та працевлаштування випускників, викладання та оцінювання, програмні компетентності, програмні результати навчання, ресурсне забезпечення, академічна мобільність. Далі йшлося про освітній і науковий складники ОНП; структурно-логічну схему. Гарантка розповіла про форми атестації, процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти матриці та акцентувала увагу на: моніторинг і перегляд освітньо-наукових програм; підвищення кваліфікації; наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; публічність інформації; академічна доброчесність та запобігання й виявлення плагіату.

Під кінець виступу гарантка відзначила, що перевагами освітньо-наукової програми є: кадрове забезпечення (залучення роботодавців, професіоналів-практиків, відомих вчених); різноманітність організаційних форм навчання (гостьові лекції, PhD-колоквіуми); наявність обов’язкових і вибіркових дисциплін, адаптованих до тематики наукових досліджень, що забезпечують набуття глибинних знань зі спеціальності, удосконалення універсальних навичок, формування конкурентних переваг на ринку праці; тісне співробітництво з вітчизняними, закордонними університетами та суб’єктами господарювання; залучення здобувачів до виконання міжнародних і вітчизняних наукових проєктів, господарських НДР. ОНП Економіка забезпечує підготовку висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівців шляхом врахування вимог міжнародного ринку освітніх послуг, європейського і світового освітнього простору, що дозволяє проводити фундаментальні та прикладні дослідження, здійснювати науково-дослідну, науково-педагогічну, інноваційну, організаційну, аналітичну, практичну діяльність, проводити власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення, сприяють повоєнному відновленню держави, а також інтеграції до європейського і світового освітнього простору.

Далі слово взяла Вікторія Меняйло, яка відзначила високий рівень конкурентноспроможності, актуальності ОНП «Економіка», професіоналізм викладачів і наукових керівників, кадрове, матеріально-технічне, інформаційне, навчально-методичне забезпечення. Зауважила доповідачка про створені можливості для введення здобувачів у міжнародну академічну спільноту шляхом сприяння апробації результатів наукових досліджень здобувачів на міжнародних конференціях і семінарах, їх публікації у міжнародних виданнях, а також стажування у закордонних вишах і наукових установах.

Згодом на заході виступив Василь Стулень (директор ТОВ «Запорізький інструментальний завод»), який зауважив, що ОНП «Економіка» забезпечує підготовку кваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців. Відзначив доповідач, що забезпечується постійна співпраця зі стейкхолдерами, враховуються їх побажання задля вдосконалення освітньо-наукової програми. Крім того, представники підприємств різних форм власності постійно запрошуються до участі в наукових заходах. Все це дозволяє обговорювати здобутки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти економічного факультету, надавати пропозиції, обмінюватися практичним досвідом. Серед побажань Василь Стулень запропонував розширення напрямів досліджень в аспекті вивчення специфіки виробничих процесів на підприємствах. Сергій Койпиш (начальник управління підбору, комплектування та розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь») додав, що запорізькі підприємства надають необхідну інформаційну базу для проведення наукових досліджень. Також виступив на заході Дмитро Антонюк (професор, віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати), який відзначив високий рівень конкурентноспроможності ОНП «Економіка», використання цифрових технологій, програмного забезпечення. Спікер додав, що важливою перевагою ОНП «Економіка» є викладання дисципліни «Європейські практики цифровізації економіки», що є свідченням врахування галузевих і регіональних пріоритетів, європейського досвіду та визначає унікальність програми.

Професорка кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Ольга Гончар (Хмельницький національний університет) відзначила, що постійно бере участь у заходах, які проводяться для здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Вона наголосила, що економічний факультет співпрацює з провідними університетами України. Крім того, Ольга Гончар детально ознайомилася із запропонованою до обговорення ОНП «Економіка» та відзначила високий рівень її якості, відповідність умовам сьогодення, запитам стейкхолдерів. Вона висловила думку з приводу доцільності розширення напрямків досліджень в аспекті теми розвитку персоналу підприємств, адже цей напрям є вагомим та актуальним.

До обговорення долучилася й професорка, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Тетяна Костишина (Полтавський університет економіки і торгівлі), яка відзначила що ОНП «Економіка» відповідає вимогам сьогодення щодо підготовки кваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців, міжнародним стандартам. Вона зауважила, що в процесі підготовки докторів філософії значна увага приділяється питанням академічної доброчесності, наукової етики. Виступила на заході професорка, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Галина Тарасюк (Державний університет «Житомирська політехніка»), яка відзначила, що бере активну участь у наукових заходах факультету. Галина Тарасюк додала, що представлена ОНП відповідає умовам сьогодення. Професорка відзначила, що запропонувала пропозицію щодо розширення національної кредитної мобільності та укладення угоди про співпрацю з університетом, що вже враховано в новій редакції ОНП.

До обговорення долучилися випускники, а саме Ярослав Вовк (доктор філософії, операційний директор Fixdeal), Олександр Куценко (доктор філософії). Вони відзначили високий рівень професіоналізму викладачів, якість інформаційного, навчально-методичного забезпечення, відповідність вибіркових дисциплін тематиці досліджень, що забезпечує здобуття програмних компетентностей, програмних результатів навчання. Йшлося й про те, що постійну підтримку в процесі виконання досліджень і здійснення науково-дослідної діяльності забезпечують наукові керівники. Присутні висловили пропозицію щодо залучення здобувачів до проходження стажувань за кордоном, участі у зарубіжних конференціях, зарубіжних публікаціях, тобто розширення міжнародної кредитної мобільності.

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Сергій Щусь, Анатолій Лещенко висловили ідею щодо проведення гостьових лекцій за участю стейкхолдерів. Поряд з цим, здобувачі відзначили високий рівень ОНП «Економіка», наявність можливості апробації результатів досліджень на конференціях, засіданнях круглих столів, під час публікації у наукових фахових виданнях.

Наприкінці заходу виступили викладачі фахових і вибіркових дисциплін, які запропонували внести зміни до робочих програм дисциплін, силабусів. Крім того, Валентина Гельман відзначила, що ОНП враховує тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, галузевий та регіональний контекст. Крім того, викладачі, наукові керівники постійно проходять стажування, підвищення кваліфікації, беруть участь у розробці та реалізації грантових програми Erasmus+ напряму Жан Моне на економічному факультеті. Юлія Огренич зауважила, що ОНП відповідає викликам сьогодення, враховує досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм, забезпечується постійний моніторинг та перегляд програми. Микола Іванов, врахувавши пропозиції стейкхолдерів, запропонував розширити напрями досліджень здобувачів наукового ступеня доктора філософії та додати такі: «Розвиток персоналу підприємства як індикатор його життєзабезпечення»; «Модернізація виробничих процесів на підприємствах на засадах їх інвестиційно-інноваційної діяльності».

Гарантка Алла Череп подякувала роботодавцям, викладачам, випускникам, здобувачам за пропозиції до вдосконалення ОНП та відзначила важливість проведення подібних зустрічей.

Алла Череп, професорка, в.о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, гарантка освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) «Економіка» у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка

Стежте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:

https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU

https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/

https://t.me/pressluzhbaZNU

Соцмережі ЗНУ:

https://beacons.ai/official_znu

Схожі новини