Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Навчальний відділ

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Запорізького національного університету, який здійснює функції з планування, організації і контролю освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних планів напрямів підготовки/спеціальностей, програм та інших навчально-методичних матеріалів.
У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів з питань ліцензування та акредитації, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, нормативними документами та наказами по університету, іншими нормативними актами в галузі.

Основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання таких основних функцій:

Навчальна робота

Основні завдання:

- координація, організаційний, методичний та інформаційний супровід освітнього процесу в університеті;
- організація планування, облік показників та контроль освітнього процесу за всіма рівнями вищої освіти та формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;
- узагальнення досвіду організації навчальної та науково-методичної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;
- організація та проведення методичних нарад, семінарів з питань організації та забезпечення освітнього процесу в університеті;
- розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативної бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті.

Основні функції:

- розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації освітнього процесу;
- організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями;
- організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників;
- аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;
- аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;
- узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;
- організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної та навчально-методичної діяльності університету;
- організація розробки графіків освітнього процесу (розкладів занять, поточного та підсумкового контролю знань, атестації здобувачів вищої освіти);
- перевірка готовності факультетів університету до навчального року, наявності інформаційного та методичного забезпечення дисциплін та систем діагностики знань;
- поточний контроль за організацією та проведенням освітнього процесу;
- аналіз та облік результатів підсумкового контролю знань студентів;
- контроль організації та проведення навчальних і виробничих практик студентів;
- контроль та аналіз стану навчально-методичної документації факультетів університету відповідно до затвердженого переліку;
- підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно освітьного процесу, які виносяться на обговорення ректорату та Вченої ради університету.

Навчально-методична робота

Основні завдання:

- вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій з вдосконалення організації та науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
- підведення підсумків, аналіз роботи та сприяння впровадженню інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес факультетів;
- участь в організації методичної роботи в університеті на рівні, що забезпечує підготовку фахівців, які володіють основними компетенціями у певній галузі професійної діяльності;
- розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативно-правової бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті.

Основні функції:

- вивчення досвіду навчально-методичної роботи інших ВНЗ України та зарубіжних країн;
- розробка заходів щодо удосконалення навчальної та науково-методичної діяльності університету;
- розробка проектів нормативних документів з організації та управління освітнім процесом в університеті;
- науково-методичне супроводження діяльності підрозділів університету з питань формування змісту освіти, змісту навчання, систем діагностики та технологій навчання;
- організація розробки та облік освітніх програм для здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр та магістр;
- аналіз щорічних звітів кафедр, факультетів та узагальнення передового досвіду в організації освітнього процесу;
- підготовка інформації з питань навчально-методичної роботи університету для ректорату.

Положення про навчальний відділ