Вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до серіального часопису «#ЗНУ єднає освітян»

Рубрики часопису (відповідно до тем проведених семінарів):

 • Науково-методичні засади розвитку освітнього простору Запорізького регіону в контексті євроінтеграції;
 • Ігрові та діяльнісні методи навчання в концепції Нової української школи ;

Приймаються до друку статті українською мовою обсягом від 3 до 5 сторінок формату А4 за поданими нижче вимогами.

Стаття має містити такі необхідні елементи:

 1. Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз стану розробки проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
 2. Постановка завдання та методи (формулювання мети та методів дослідження із зазначенням, для чого їх використано).
 3. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
 4. Висновки (висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі).
 5. Список використаної літератури з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 6. Дата.

У рукописі статті обов’язково зазначаються:

 • назва рубрики журналу;
 • назва статті;
 • прізвище та ініціали автора (авторів);
 • анотація українською (300–350 символів) з ключовими словами (3–10 слів);
 • відомості про автора із зазначенням посади, місця роботи, електронної пошти.

Технічні вимоги:

 • текстовий редактор Microsoft Word;
 • шрифт Times New Roman, кегль 14;
 • поля з усіх боків 20 мм;
 • інтервал 1,5;
 • посилання на літературу зазначається в тексті у квадратних дужках порядковим номером використаного джерела та через кому конкретної сторінки (напр.: [12, с. 7]);
 • список використаної літератури подається за алфавітом, оформлюється згідно із чинними правилами бібліографічного опису документів.